Algemene beschouwingen 2013

Geschreven: woensdag 22 januari 2014

Algemene beschouwingen van Rosendael ’74 bij de begroting 2014 van de Gemeente Rozendaal:

Voorzitter,

Wij stellen vast dat B & W bij het opstellen van de begroting 2014 kritisch invulling hebben gegeven aan de uitgangspunten van het door de Raad geformuleerde beleid.

De begroting 2014 is ruim sluitend. Rosendael ‘74 constateert dat de tot nu toe gerealiseerde bezuinigingen voldoende perspectief bieden voor de toekomst, maar constateert ook dat door de kortingen die blijken uit de septembercirculaire aanvullende maatregelen, zij het van beperkte omvang, nodig kunnen zijn om een voldoende post onvoorzien over te houden.
De onroerende zaak belasting wordt conform het vigerende beleid uitsluitend met de inflatie verhoogd. De reserves plus voorzieningen blijven ruim boven het door ons noodzakelijke geachte niveau en nemen nog iets toe. En dat in tijden van grote bezuinigingen in heel Nederland!

Rosendael ‘74 vindt dit voorzichtig en verstandig beleid.

Rosendael ’74 ziet veel van haar wensen vertaald in de thans voorliggende begroting en stemt dan ook van harte met de begroting 2014 in en complimenteert B & W en de betrokken ambtenaren met het bereikte resultaat.

Van de meerjarenbegroting hebben wij kennis genomen.

Voorzitter, wij danken de wethouder en zijn ambtenaren voor de adequate beantwoording van onze vragen. Ik zal nu, namens de fractie van Rosendael ’74, over een aantal actuele thema’s ons commentaar geven.

Openbare orde en veiligheid

U kent de bezorgdheid van Rosendael ‘74 omtrent de veiligheid van onze inwoners.
Al vele jaren pleiten wij voor meer blauw op straat met de inmiddels bekende slogan: ‘geen commissarissen in de Raad, maar meer blauw op straat!’

Helaas heeft het dievengilde de afgelopen week het begin van de donkere dagen ingeluid met vier inbraken op De Genestetlaan. Daarmee komt het aantal inbraken tot nu toe in 2013 op 15. Dit baart de bewoners veel zorgen.

In 2012 heeft R’74 de baanbrekende notitie geschreven “Criminaliteit in Rozendaal”. Hierin hebben wij een analyse gemaakt van de inbraakcijfers in Rozendaal, vergeleken met de omliggende gemeenten. Helaas hebben wij moeten constateren dat bewoners van Rozendaal een grotere kans hebben op een inbraak dan van de ons omliggende gemeenten. Rosendael ’74 heeft gepleit voor een drietraps-aanpak. Wij zijn blij dat het college fase 1 heeft overgenomen. Dit heeft geleid tot meer surveillance door de politie en een aantal preventieve maatregelen. Als blijkt dat dit toch niet voldoende helpt om de inbraken terug te dringen zijn wij bereid na te denken over fase 2 en 3 van de drietraps-aanpak, cameratoezicht op uitvalswegen of eventueel intensieve surveillance. Dit alles uiteraard in nauwe samenwerking met de politie. Volgens Rosendael ’74 is de veiligheid van onze bewoners en het gevoel van veiligheid een overheidstaak en indien nodig zijn wij bereid hier budget voor vrij te maken.

De nieuwe Dorpsschool

Het onderwerp dat de gemoederen in Rozendaal de laatste jaren het meest heeft bezig gehouden is de door de raad besloten nieuwbouw van onze Dorpsschool. Tevens heeft de Raad het verstandige besluit genomen om faciliteiten te creëren die gezinnen in onze gemeente de komende decennia zullen waarderen: een brede school. Dat betekent voorzetting van de Dorpsschool met 8 volwaardige groepen, een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf en een gymzaal in de eerste plaats voor onze kinderen en kleinkinderen om in schoolverband tenminste 2x in de week te kunnen sporten. Dat is wat moderne ouders zoeken en wat hen zal binden aan Rozendaal. De gymzaal moet multifunctioneel worden zodat die tevens door andere inwoners van Rozendaal kan worden benut voor sport en andere activiteiten.

Wij verwachten en hopen dat we in december het perceel aan de Bremlaan aan zullen wijzen als de definitieve locatie. De voordelen zijn evident: een grote kavel van 10.000 m², centraal gelegen in het dorp. Het oppervlak staat ons toe om het gebouw goed in te passen in het landschap, het levert veel (groene) speelruimte voor de kinderen met tevens voldoende parkeergelegenheid. Een ontsluiting van deze locatie via de Schelmseweg voorkomt bovendien extra autoverkeer binnen de omliggende woonwijk en resulteert in een meer veilige verkeersafwikkeling van en naar school ook voor onze fietsende kinderen. Indien daar een extra rotonde voor nodig blijkt, dan zullen wij daar onze steun aan verlenen.
De tweede overgebleven optie is De Del 2. Er kleven nadelen aan dat perceel, waarvan de belangrijkste is dat de inpassing van het schoolgebouw volgens de huidige wetgeving op dat kleinere perceel lastig kan zijn en noodzaakt tot een twee etages schoolgebouw. Ook de verwachte extra verkeersbelasting van de wijk rond De Del 2, het onvoldoende kunnen scheiden van langzaam en gemotoriseerd verkeer, alsmede de huidige wegenstructuur, maakt dat wij De Del 2 een minder goede locatie vinden.

Om de nieuwbouw van de Dorpsschool te kunnen financieren heeft de Raad besloten tot de ontwikkeling van woningbouw op De Del 6 en 10 (de oude tennis en voetbalvelden). Wij betreuren het dat de wijziging van het bestemmingsplan van De Del 6 en 10 extra vertraging heeft opgelopen maar gaan er vooralsnog vanuit dat dit geen gevolgen zal hebben voor de planning van de nieuwbouw van de nieuwe Dorpsschool.

Met betrekking tot het ontwikkelen van een nieuw bestemmingsplan “De Del” rekenen wij op een zorgvuldige voortvarendheid van het college.

Onderwijs

Vele jaren gaf dit programma ons geen reden tot het maken van opmerkingen. Deze keer willen wij graag stilstaan bij de uitverkiezing van de Dorpsschool Rozendaal als “de beste van de regio”. De school krijgt van het programma RTL nieuws als cijfer een 8,5. Ook de cito-scores zijn hoog.
Graag willen wij het schoolteam van harte complimenteren met deze resultaten.
Verder willen we stilstaan bij de invoering van de Wet passend onderwijs. Ook voor Rozendaal heeft dit gevolgen. We gaan er van uit dat de implementatie goed geregeld wordt. Kan de wethouder ons vertellen wat de stand van zaken is. Wat is onze positie in het te vormen samenwerkingsverband?

Welzijn en Zorg

2014 en 2015 staan in het teken van de transities van taken in het sociale domein. De gemeenten gaan meer taken uitvoeren op het gebied van de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en participatie. Met fors minder geld voor de uitvoering overigens!

Rosendael ’74 voelt zich betrokken bij deze nieuwe en complexe gemeentelijke verantwoordelijkheid, in de betekenis dat wij willen meedenken over de organisatie hiervan en de consequenties voor het (beperkte) ambtelijk apparaat van de gemeente. Wij streven naar het realiseren van passende uitvoering van de nieuwe wetten ter zake, die toch economisch haalbaar is op lange termijn. Wellicht dat de kleinschaligheid en onderlinge betrokkenheid van Rozendaal hierin juist een positieve factor kan zijn.

Wij steunen het beleid dat tot nu toe is gevoerd met betrekking tot de decentralisaties. Rosendael ’74 rekent erop dat er vanuit het gemeentehuis voldoende informatie over het “wat, wanneer en hoe” van de decentralisaties niet alleen aan de Raad maar ook aan onze inwoners wordt gegeven.

Financieel beleid

Rosendael ’74 is een partij met behoudende waarden. Gezonde financiën zijn voor ons een middel om onze doelstellingen te behalen. Onze partij maakt zich sterk voor verstandige beslissingen omtrent de gemeentelijke uitgaven. Dit betekent ook dat wij lange termijn investeringen, zoals de nieuwbouw van de Dorpsschool, toetsen op haalbaarheid en wegen naar wenselijkheid.

Zoals gezegd is Rosendael ‘74 verheugd met een sluitende begroting voor 2014. Graag merken wij hierbij nogmaals op dat de reserves het minimaal noodzakelijk geachte niveau overstijgen. Wat ons betreft behoeft het project van de nieuwbouw op de Del dan ook niet te worden aangewend om de reserves verder te verhogen. Wij achten een sluitende projectbegroting voor de nieuwbouw van de dorpsschool met een afdoende post onvoorzien voldoende.

Tot zover onze Algemene Beschouwingen. Dank voor uw aandacht.

Marieke Albricht
Martin Tuit
Gert Jan Willemse