Algemene beschouwingen 2015

Geschreven: woensdag 12 november 2014

Algemene beschouwingen van Rosendael ’74

bij de begroting 2016 van de Gemeente Rozendaal

Voorzitter,

De algemene beschouwingen zijn voor ons het moment om kritisch te kijken hoe het gaat met onze gemeente. Daarbij staan twee vragen centraal:
• Staan we waar we zouden willen staan? en
• Gaat het zoals we zouden willen dat het gaat?

Namens de fractie van Rosendael ’74, geef ik u daar een antwoord op.

Als eerste: staan we waar we zouden willen staan? Voor een antwoord hierop loop ik met u langs de belangrijkste punten van het coalitieakkoord. Anderhalf jaar na het sluiten hiervan zouden we toch een heel eind op weg moeten zijn om onze verkiezingsbeloften te realiseren.

Verbindende gemeente en communicatie.

Wij streven naar een verbindende gemeente waar het gesprek met de inwoners wordt gezocht en waar betrokkenen om hun mening wordt gevraagd. Dit college heeft laten zien dat de dialoog met Rozendalers beduidend méér wordt gezocht dan hiervoor. Bij de nieuwbouwplannen voor De Del en de school zijn meerdere informatieavonden georganiseerd. Ook was er onlangs een voorlichtingsavond over de welstandsnota. Deze avonden worden duidelijk aangekondigd in de “In de Roos”. Daarnaast wordt in dit blad steeds meer informatie gegeven, onder andere door artikelen van de leden van het college van B&W en houden wethouders en ambtenaren ‘huiskamer-gesprekken’ om de mening van buurtbewoners in kaart te brengen. Dit heeft er bijvoorbeeld bij de verkeersafwikkeling van de nieuwe school toe geleid dat er een motie is aangenomen om vooralsnog de wegenstructuur in de wijk De Del niet aan te passen. Alles kan beter, maar wij zijn erg tevreden met de opstelling van het college als verbindende gemeente die steeds meer met haar inwoners communiceert.

Dorpsschool

Op 21 oktober jl. was er in ’t Rhedens een drukbezochte voorlichtingsavond, waarbij de plannen voor de Dorpsschool zijn gepresenteerd. Wij en ook de meeste toehoorders, waren erg enthousiast over de plannen en de tekeningen die daar zijn uiteengezet. Een prachtige school, met veel grote ramen en dus veel daglicht. Een gebouw van twee lagen, de gymzaal wordt ingegraven (maar heeft wél daglichtinval) en het parkeren is achter de school en dus buiten het zicht van de buurt.
Over het gebruik van de gymzaal nog het volgende: de gymzaal is er ten behoeve van de gymles voor de leerlingen. Wat R'74 betreft kunnen ook dorpsgenoten wel eens gebruik maken van deze ruimte. Maar de gymzaal heeft niet de faciliteiten voor veelvuldig gebruik door sportvereningingen en dat is dan ook niet de bedoeling.
Wij zijn van mening dat het ontwerpteam heel goed rekening heeft gehouden met de wensen van de bewoners van de omliggende huizen. Toch beseffen wij dat een deel van de inwoners van Rozendaal niet gelukkig is met de locatiekeuze. Zij vrezen met name voor overlast door een toename van het verkeer door de wijk. Het gaat per dag om een toename van maximaal 235 verkeersbewegingen heen en ook weer terug. Verdeeld over 4 momenten per dag, gaat het om ongeveer 60 auto’s van en naar school. Wij willen nogmaals benadrukken dat ook wij in eerste instantie hoopten dat het verkeer buiten de wijk om geleid zou kunnen worden. Maar al voor de verkiezingen bleek dat de provincie zodanige voorwaarden stelde, dat het verkeer toch door de wijk zal moeten. Hiermee werd de locatie aan de Bremlaan weliswaar minder onderscheidend, want bij elke locatie zou het verkeer door de wijk moeten. Dat beziend, is voor ons de Bremlaan nog steeds de beste locatie. 

Wij vertrouwen erop dat dit college, samen met het bouwteam, de beste oplossingen zoekt om de overlast voor de wijk rondom de nieuwe school tot het minimum te beperken.

Wij krijgen als fractie veel vragen over de nieuwe school. Die kunnen we hier niet allemaal behandelen. Op onze website worden de meest gestelde vragen uitgebreid toegelicht. Staat uw vraag daar niet bij, of heeft u aanvullende vragen, aarzel dan niet om ons te benaderen, daar zijn we tenslotte voor!

Sociaal beleid

Het motto voor de decentralisaties in het sociaal domein is: ‘regionaal wat kan, lokaal wat moet’. Rozendaal werkt intensief samen met buurgemeenten, maar blijft uiteraard zelf verantwoordelijk voor haar inwoners. Tot nu toe is deze aanpak succesvol gebleken, alle ontwikkelingen zijn in gang gezet en doorgevoerd – en ook financieel blijven we naar verwachting aankomende jaren binnen budget. Het mandateren van de uitvoering van de decentralisaties aan Rheden was een noodzakelijke stap die een kleine gemeente als Rozendaal moest zetten. Eindverantwoordelijk zijn en blijven is hierbij uiteraard een gegeven. Rosendael ’74 onderschrijft deze eindverantwoordelijkheid ten zeerste. Voor ons was het dan ook een belangrijk speerpunt dat Rozendalers ook in hun eigen dorp advies kunnen inwinnen over alle nieuwe regelingen omtrent de transities. We zijn daarom ook verheugd dat B&W er voor gezorgd heeft dat er een WMO-loket is geopend waar onze inwoners wekelijks gebruik van kunnen maken.

Openbare orde en veiligheid

Alle partijen willen een gemeente waar iedere inwoner zich veilig voelt. Dit is een overheidstaak. Dankzij Rosendael ’74 heeft de gemeente een aantal preventieve maatregelen genomen en veel aandacht besteed aan bewustwording en extra surveillance van politie. Het aantal inbraken is gedaald, maar wij beseffen dat het in Rozendaal om kleine getallen gaat. Slechts een paar inbraken méér kunnen de statistieken enorm beïnvloeden. Laten we hopen dat dat niet gebeurt. De laatste tijd zijn WhatsApp buurtgroepen veel in het nieuws, vanwege de preventieve werking ervan. Wij willen dat ook voor Rozendaal opstarten. Veiligheid zal een speerpunt van Rosendael ’74 blijven en wij zullen blijven hameren op voldoende surveillance door politie.

Ruimtelijke ordening

De bestemmingsplanprocedure voor een nieuwbouwwijk op De Del is al voor de tweede keer behandeld bij de Raad van State. Dit orgaan heeft begin oktober meegedeeld dat zij niet binnen de gestelde termijn van 6 weken een uitspraak zullen doen. Wij gaan ervan uit dat dit uiterlijk eind november zal zijn. Wat nu als de Raad van State een negatief oordeel velt? Wel, als dat gebeurt is er sprake van een nieuwe politieke situatie. We zijn het aan de inwoners van Rozendaal verplicht om een nieuwe school te bouwen. Ook zonder de inkomsten van De Del blijft die verplichting overeind. Er zullen dan alternatieven moeten worden onderzocht, waaronder een goedkopere school, met minder faciliteiten. Wij hopen uiteraard dat we de nieuwbouwwijk De Del kunnen gaan bouwen, zodat daarmee de financiering van de school is veiliggesteld.

Jeugd

Voor de jongeren zijn er wel veel speelplaatsen, maar deze voldoen niet altijd aan de wensen van de kinderen zelf. Ook zijn er weinig faciliteiten voor tieners, zoals een skatebaan of trapveldje. In het coalitieakkoord staat dat we met de jongeren en/of hun ouders zullen onderzoeken wat de behoeften zijn. Tot nu toe is het college hier niet aan toegekomen, begrijpelijk gezien de drukte van het afgelopen jaar. Wij verzoeken het college hier het komende jaar aandacht aan te besteden.

Duurzaamheid en groene gemeente

Bij de bouw van de nieuwe Dorpsschool en de nieuwbouw op De Del worden de mogelijkheden van duurzaam en energie-neutraal bouwen verder onderzocht en waar praktisch mogelijk uitgevoerd. Bij de presentatie van de nieuwe school hebben we begrepen dat zo duurzaam mogelijk wordt gebouwd en waarbij zoveel mogelijk groen rondom de school bewaard blijft. Ook is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verder teruggedrongen. Er wordt geen “round-up” meer gebruikt voor onkruidbestrijding.

Gemeentelijke gebouwen

De gemeente heeft onderzocht of de Molenschuur en de Torckschool, die geen huisvestingsfunctie meer hebben, kunnen worden afgestoten. Belangrijk daarbij is dat deze panden in goede staat behouden blijven voor Rozendaal. De Molenschuur is vorige maand verkocht voor € 300k, dit is een mooie toevoeging aan de reserves van Rozendaal. De verkoop van de Torckschool zal pas na oplevering van de nieuwe dorpsschool opgestart worden.

Financieel beleid

Rosendael ’74 heeft een behoudende begrotingsdiscipline nog altijd hoog in het vaandel staan en zal tijdig maatregelen voorstellen als de gemeente haar begroting in de toekomst niet meer sluitend krijgt. Wij danken op dit punt de wethouder en zijn ambtenaren voor de gedegen begroting 2016 en meerjarenraming. Onze vragen zijn zeer adequaat beantwoord. Wij beseffen dat overheidsfinanciën met zeer veel onzekerheden te maken hebben, niet alleen in de gemeente Rozendaal, maar ook landelijk. Wij zijn in dit licht extra content met de ruime reserves die Rozendaal als buffer heeft.

De tweede vraag: Gaat het zoals we zouden willen dat het gaat?

Bij deze vraag wil ik het over de sfeer in de raadszaal en in het dorp hebben. Op de verkiezingsavond in maart 2014 heb ik, na een heftige verkiezingsstrijd, partijen opgeroepen om de felle sfeer die er toen heerste te doorbreken. Die sfeer was on-Rozendaals en voor ons onwenselijk. Er was sprake van een tweedeling in ons dorp, met de nieuwe school als twistappel.
We zijn nu anderhalf jaar verder. Wij vinden de sfeer in de raadszaal aanzienlijk verbeterd. Na een periode van aftasten zijn we allemaal gewend aan de nieuwe rollen binnen de gemeenteraad. De meeste inwoners van Rozendaal zijn de perikelen rond de nieuwe school wel beu en willen vooral dat dit dossier snel en op een zorgvuldige manier wordt afgerond. Dit geldt helaas niet voor iedereen. Begrijp me goed, wij hebben er alle begrip voor dat inwoners in een wijk zo min mogelijk verandering willen en het ook zo rustig mogelijk willen houden. Mijn oproep aan allen is om respect te hebben voor elkaars mening en om te proberen met elkaar tot een goede oplossing te komen. De school moet nou eenmaal ergens worden gebouwd binnen de gemeentegrenzen….
De zelfstandigheid van Rozendaal is voor veel Rozendalers een groot goed. Verdeeldheid en een overmatig scherpe toonzetting met bijbehorende aandacht in de landelijke media zijn nadelig voor het zelfstandig voortbestaan van onze gemeente.

Op zondag 8 mei 2016 komt de Giro d’Italia door Rozendaal. Het lijkt Rosendael ’74 een mooie gelegenheid om met alle partijen iets positiefs te organiseren voor heel Rozendaal. Sport verbroedert, nietwaar? Wij stellen voor om samen deze handschoen op te pakken en te kijken of we op zaterdag 7 mei de route van de “Gi’Rozendaal” kunnen gebruiken om voor alle leeftijdscategorieën een sportief parcours uit te zetten, van speurtocht tot wandeling, van hardlopen tot wielrennen en af te sluiten met een gezamenlijke borrel.
Ik hoop dat wij op alle partijen kunnen rekenen!

Ik ben aangekomen bij ons laatste aandachtspunt. Normaal gesproken gaan wij niet in op landelijke politieke zaken, tenzij die Rozendaal raken. Dit jaar kunnen wij niet om de vluchtelingenproblematiek heen. Alle gemeenten worden opgeroepen om vluchtelingen op te vangen. Tot nu toe heeft Rozendaal de opvang van statushouders geregeld met Arnhem, omdat die gemeente over betere faciliteiten beschikt.
De meeste Rozendalers hebben het goed, erg goed zelfs. Rosendael ’74 is van mening dat wij een morele verplichting hebben om ook ons steentje bij te dragen aan deze landelijke problematiek. Er is niet veel ruimte beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen, maar we kunnen zeker, een sociale huurwoning beschikbaar stellen voor statushouders, zodra deze vrijkomt bij de woningcorporatie. En laten wij ons niet tot het strikte formele minimum beperken!

Ik dank u voor uw aandacht,
Mede namens Gert-Jan Willemse en Martinique Visser,

Marieke Albricht-Brinkman

 

pdfAlgemene beschouwingen 2015 van Rosendael '74