Algemene beschouwingen 2016

Geschreven: woensdag 12 november 2014

Algemene beschouwingen van Rosendael ’74

bij de begroting 2017 van de Gemeente Rozendaal

Rozendaal, 1 november 2016

Geachte Voorzitter,

We sluiten binnenkort een mooi jaar af en blikken vooruit naar 2017.
We kijken daarbij niet alleen naar de financiën, maar we kijken naar de hele gemeente.

Rosendael ’74 is trots op haar gemeentebestuur. We zijn een daadkrachtige coalitie gebleken die knopen doorhakt, voortvarend te werk gaat en de inwoners in de verschillende processen meeneemt. Daar komt bij dat we wéér een jaar met een positief resultaat kunnen afsluiten. De post reserves en voorzieningen is verder toegenomen.
Dit betekent dat in de afgelopen vijf jaar het eigen vermogen van de gemeente door begrotingsoverschotten is gestegen met een bedrag van ruim € 1 mln. Per eindejaar 2015 bedroeg het eigen vermogen, inclusief voorzieningen € 8 mln. Dat is een bijzondere prestatie zeker als we ons realiseren dat de gemeente Rozendaal met een aantal structurele tegenvallers te maken heeft gehad, waar zij beleidsmatig geen invloed op kon uitoefenen, namelijk:

  • Een afname van de ontvangsten uit het gemeentefonds door gewijzigd rijksbeleid, ter grootte van ruim € 200k per jaar.
  • Een vermindering van rente-inkomsten, enerzijds door de dalende rentepercentages en anderzijds door de verplichting tot schatkistbankieren, ten bedrage van ruim € 100k per jaar.

Dit verlies aan inkomsten is opgevangen door tijdig bezuinigingsmaatregelen te treffen.
Het verheugt ons dat het het college weer is gelukt om de begroting 2017 sluitend te krijgen. Fijn dat daarbij het OZB tarief maar met het inflatiepercentage van 1% stijgt.
Ook de meerjarenbegroting 2018 t/m 2020 is sluitend.

Graag herhalen wij de conclusie in de begroting over het weerstandsvermogen: “De risico’s waar onze gemeente mee te maken kan krijgen zijn te overzien. De algemene reserve vinden wij ruim genoeg voor het opvangen van alles wat ons normaal gesproken kan overkomen.”

Wij danken de burgemeester en wethouders én de ambtenaren voor al het werk dat niet alleen voor deze begroting, maar het gehele jaar door wordt verzet.
Onze complimenten.
Graag benadruk ik ook de prettige samenwerking binnen de coalitie. Er is zowel binnen het college als tussen de fracties onderling een uitstekende verstandhouding tussen Rosendael ’74 en het PAK. Er is bestuurlijke stabiliteit en in een aangename sfeer wordt gezamenlijk dagelijks verder gebouwd aan Rozendaal.
Graag breng ik een aantal agendapunten van de afgelopen raadsvergaderingen bij u onder de aandacht.

Decentralisaties door Den Haag

De vorige beschouwingen stonden nog in het teken van de omvangrijke decentralisatie binnen het sociale domein op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp.
Inmiddels weten we dat deze decentralisaties in Rozendaal vlekkeloos zijn verlopen. We hebben dezelfde kwaliteit zorg kunnen leveren als voorheen en we zijn budgettair binnen begroting gebleven. Wel wordt de gemeente in de komende jaren verder gekort en is er dus minder budget voor het sociale domein. De nabije toekomst zal dus nog steeds onzekerheid met zich meebrengen.
Zoals uit de meerjarenbegroting blijkt zal de gemeente in de komende jaren, voor wat betreft het sociale domein, op haar reserve moeten interen. Deze reserve is speciaal voor dit doel in het leven geroepen dus het is logisch dat deze reserve wordt aangewend. Echter, het einde komt een keer in zicht.

De gemeentes in de regio Arnhem houden zich momenteel bezig met het inrichten van een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling voor regionale samenwerking binnen het sociaal domein, gericht op de uitvoering van de zorg door professionele aanbieders. Deelnemende colleges kunnen bij toetreding tot de MGR kiezen aan welke MGR-modules zij wel of niet deelnemen.
De eerste module, die nu ontwikkeld wordt, gaat over een gezamenlijke inkoop van zorg, contractbeheer en de monitoring van de resultaten.
In Rozendaal geldt de wet van de kleine getallen. Een kleine absolute toename in de zorgvraag in Rozendaal kan relatief gezien grote gevolgen hebben.
Deelname aan een gemeenschappelijke en modulair opgezette, inkoop van zorg kan in zo’n geval gunstig uitpakken voor Rozendaal.

De volgende decentralisatie is al aangekondigd, namelijk de Omgevingswet.
Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks makkelijker is om bijvoorbeeld bouwprojecten te starten.
Niemand weet nog wat ons precies boven het hoofd hangt, maar in ieder geval zijn het geen verkapte bezuinigingen, zoals bij de decentralisaties in het sociale domein. Qua omvang is het vergelijkbaar met de decentralisaties in het sociaal domein maar een duidelijk verschil is het tijdspad. Deze nieuwe omgevingswet gaat pas in 2019 in. Er is dus nog voldoende tijd om ons hierop gedegen voor te bereiden.

Nieuwbouwwijk De Del

Na een lang traject om het bestemmingsplan definitief te kunnen wijzigen is op de locatie De Del gestart met de bouw van de eerste huizen in de nieuwe woonwijk. De verkoop van de percelen gaat tot op dit moment sneller dan verwacht. Wij hopen begin 2017 de eerste nieuwe bewoners te mogen begroeten. Zodra de eerste huizen klaar zijn verwachten wij dat potentiële kopers een beter beeld kunnen krijgen van hoe de wijk eruit komt te zien. Dit heeft hopelijk tot gevolg dat de overige percelen ook snel worden verkocht. Budgettair hebben we er rekening mee gehouden dat dit nog een aantal jaren in beslag zal nemen.

Nieuwe Dorpsschool

De bouw van de nieuwe Dorpsschool is voortvarend opgepakt. Er is een prachtig, duurzaam ontwerp gemaakt en een degelijke aannemer geselecteerd. De bestemmingsplanwijziging heeft ter inzage gelegen en er is een aantal zienswijzen ingediend. Tijdens de vergadering van 31 januari a.s. zullen wij, raadsleden, naar verwachting de bestemmingsplanwijziging goedkeuren, waarna normaal gesproken de bouw zou kunnen starten. Wij houden echter rekening met een gang naar de Raad van State van enkele Rozendalers, waardoor het project een half jaar tot een jaar stil zal komen te liggen.
Maar hopelijk kunnen de Rozendaalse kinderen in 2018 naar deze nieuwe, moderne en duurzame school verhuizen.

Veiligheid

Rosendael ’74 heeft veiligheid al jaren als speerpunt en ook dit jaar zien we dat Rozendaal steeds veiliger wordt. Wij juichen het initiatief van Whatsapp groepen toe. Met medewerking van de gemeente zijn er nu drie Whatsapp groepen opgericht en er zullen waarschuwende borden worden geplaatst. Wij verwachten dat hier een preventieve werking vanuit zal gaan. Omdat preventie zo belangrijk is bij het omlaag brengen van het aantal inbraken blijven wij aandacht vragen voor het agenderen van de veiligheid van Rozendaal.

Verbindende gemeente

Het gemeentebestuur streeft ernaar een verbindende gemeente te zijn. Op 7 mei van dit jaar is in samenwerking met een aantal enthousiaste dorpsgenoten een zeer geslaagd Gi’Rozendaal fiets evenement georganiseerd. Veel Rozendalers hebben deelgenomen aan diverse fietstochten, voor jong en oud, in een uitermate gezellige sfeer, met als afsluiting een gezamenlijke BBQ. De gemeente heeft zich faciliterend en meewerkend opgesteld. Voor veel Rozendalers was het een dag van nader kennis maken met elkaar en verbinding, wij juichen dit soort initiatieven van harte toe!

Naast communicatie via In de Roos gaat het huidige college in gesprek met haar inwoners. Inzake de bouw van de nieuwe school worden regelmatig informatieavonden georganiseerd. Zo was er vorige maand nog een inloopavond inzake de bestemmingsplanwijziging van het perceel waarop wij hopen de school te bouwen. Een goed initiatief dat was aangekondigd In de Roos. Echter, een In de Roos ‘te vroeg’ en in de laatste In de Roos voorafgaand aan de inloopavond stond niets. Ook op de website van de gemeente waren datum en tijdstip van deze informatievond slechts met zeer veel moeite terug te vinden. Een punt van aandacht: gemeentelijke informatie moet op het juiste tijdstip aan de bewoners worden gecommuniceerd en zeer makkelijk op de website terug te vinden zijn.

Kort geleden heeft het college een bijeenkomst georganiseerd met jongeren uit de gemeente, om in kaart te brengen waaraan zij behoefte hebben. Dit werd gevolgd door een prachtige presentatie van drie jongeren waarin hun wensen kenbaar werden gemaakt. Wij juichen dit initiatief erg toe en wat ons betreft stellen we in 2017 middelen beschikbaar om een aantal van deze wensen in vervulling te laten gaan.

Enkele aandachtspunten

  • Onkruidbestrijding wordt door gewijzigde wetgeving duurder. Echter, wij vinden de onkruidbestrijding, met name op stoep en straat heel belangrijk en we vinden het onacceptabel dat inwoners dat nu zelf moeten weghalen. R’74 vraagt zich af wat de duur is van de huidige contracten die zijn afgesloten. Daarnaast vragen wij het college de onkruidbestrijding goed te evalueren en op een acceptabel niveau te krijgen.
  • Automatisering is en blijft een aandachtspunt in Rozendaal. De automatisering dient op orde te zijn als voorwaarde voor zelfstandigheid van onze gemeente. Wij verzoeken het college hier in 2017 extra aandacht aan te besteden.
  • Kostendekkendheid: R’74 heeft veel gehamerd op kostendekkendheid van de leges. De nieuwe administratieve voorschriften, de BBV, schrijven dit nu ook voor. Heel goed. Echter, wij beseffen dat berekenen van kostendekkendheid alleen zin heeft als tijdschrijven nauwkeurig gebeurt. Wij verzoeken het college hiervoor aandacht te hebben in de komende periode.

Als laatste de zelfstandigheid van Rozendaal

Rosendael ’74 heeft altijd uitgedragen dat de zelfstandigheid van Rozendaal een middel is om ons hoge voorzieningenniveau in stand te houden. Wij zijn nog steeds van mening dat onze zelfstandigheid geen doel op zich is. Maar wij zouden het bijzonder jammer vinden als door negatieve beeldvorming, veroorzaakt door de oppositie, en het controleren op futiliteiten in plaats van de grote strategische lijn, onze zelfstandigheid in het geding komt. In de vorige vergadering heb ik hier al uitvoerig bij stilgestaan dus dat zal ik nu niet nog een keer doen. We missen echte betrokkenheid bij de toekomst van Rozendaal, een visie waaraan we samen kunnen werken. Wij vragen de oppositie dan ook met klem om bij politieke uitlatingen te allen tijde het belang van Rozendaal te laten meewegen.
Laten we een voorbeeld nemen aan de discussies die we voeren binnen het sociaal domein. In die portefeuille hebben we laten zien dat oppositie en coalitie heel goed samen kunnen werken. Het zou fijn zijn als dat op andere portefeuilles ook het geval zou kunnen zijn.
Wij doen daarvoor ons best, u ook?

Ik dank u voor uw aandacht,
Mede namens Gert-Jan Willemse en Martinique Visser,
Marieke Albricht-Brinkman

 

pdfAlgemene beschouwingen 2016.pdf