Geschreven: woensdag 12 november 2014

Algemene beschouwingen van Rosendael ’74

bij de begroting 2015 van de Gemeente Rozendaal

Voorzitter,

De nieuwe coalitie is nu ruim een half jaar een feit en Rosendael '74 kan tevreden terugkijken. De herbenoeming van de burgemeester stemt ons positief, want dit betekent (behalve goed nieuws voor hemzelf) dat Rozendaal de komende jaren in rustig vaarwater haar ingezette koers van vervolgen.

Het college geeft goede invulling aan het coalitieakkoord en zoekt actief naar overleg met de inwoners van Rozendaal. Het college waardeert constructieve inbreng van Rozendalers.

Wij stellen vast dat B & W bij het opstellen van de begroting 2015 kritisch invulling hebben gegeven aan de uitgangspunten van het door de Raad geformuleerde beleid.

Bij het opstellen van de begroting 2015 hadden we te maken met een paar grote tegenvallers, zoals de effecten van het verplichte schatkistbankieren (€ 100.000 minder inkomsten) en het nadeel als gevolg van de herverdeling van het gemeentefonds (€ 70.000 minder). In totaal dus een vermindering van de baten van € 170.000 door factoren buiten onze macht (en, dit terzijde, niet een structureel tekort, zoals De Regiobode kopte.). Ondanks deze daling van de inkomsten zijn Burgemeester & Wethouders er in geslaagd de gemeentelijke lasten in 2015 voor de meeste huishoudens slechts met 1% te laten stijgen. Dat is dus minder dan de inflatiecorrectie van 1,5% waarmee in de begroting is gerekend.

Op langere termijn zijn de financiële vooruitzichten veel minder zeker. Aan de ene kant is er onbekendheid over de financiële gevolgen van de decentralisaties, die nu budgetneutraal zijn opgenomen. Aan de andere kant is onbekend of de uitkering uit het gemeentefonds zal blijven dalen of misschien nog weer zal toenemen als gevolg van herstel van de nationale economie.

Het is dan ook geen simpele opgave om deze meerjarenbegroting op te stellen. Met de huidige kennis van zaken zou het zo kunnen zijn dat in 2018 voor het eerst een jaar aanbreekt waarin we geen sluitende begroting hebben, al is dat voor een betrekkelijk klein bedrag. Dat is voor ons te ver in de toekomst om daar nu al harde uitspraken over te doen. Maar, zoals de meerjarenbegroting nu is opgesteld zijn in de jaren tot aan 2018 voldoende extra reserves en voorzieningen opgebouwd om die eventuele tegenslag het hoofd te bieden, zónder (en dat is voor ons belangrijk) in te teren op het basis niveau van de algemene reserves.

Kortom, de begroting 2015 is ruim sluitend. Rosendael ’74 zal er zeer alert op zijn om de ontwikkelingen, zowel binnen de decentralisaties als de uitkeringen van het gemeentefonds, goed te volgen, zodat tijdig kan worden ingegrepen als blijkt dat toekomstige begrotingen minder rooskleurig dreigen te worden. Rosendael ‘74 is en blijft een voorstander van een voorzichtig en verstandig financieel beleid.

Rosendael ’74 ziet veel van haar wensen vertaald in deze begroting en stemt er dan ook van harte mee in. Wij complimenteren Burgemeester & Wethouders én zeker ook de betrokken ambtenaren met het bereikte resultaat.

Voorzitter, wij danken de wethouder en zijn ambtenaren voor de snelle en heldere beantwoording van onze vragen.

Ik zal nu, namens de fractie van Rosendael ’74, over een aantal actuele thema’s onze visie  geven.

 

Openbare orde en veiligheid

U kent de bezorgdheid van Rosendael ‘74 over de veiligheid van onze inwoners. Op ons verzoek heeft  de burgemeester vorig jaar een aantal maatregelingen op papier gezet. De Raad heeft hiermee ingestemd. Deze, deels preventieve, maatregelingen lijken hun vruchten af te werpen, het aantal inbraken is iets gedaald.

Dit betekent niet dat we kunnen verslappen. De donkere dagen zijn al aangebroken,  in het voordeel van potentiële inbrekers, dus we moeten zeker nu alert blijven. Het beleidsplan van de Politie Gelderland Midden was voor Rosendael ’74 absoluut niet ambitieus genoeg. Rosendael ’74 dringt er dan ook bij de burgemeester op aan om tijdens overleg met de politie extra aandacht voor het voorkomen van woninginbraken te blijven vragen. Het is belangrijk om in goed overleg met de politie te blijven en nauw samen te werken.

Rosendael ’74 is van mening dat de overheid een grote verantwoordelijkheid heeft voor de feitelijke veiligheid van onze bewoners en het gevoel van veiligheid en wij zullen hier aandacht voor blijven vragen.

De nieuwe Dorpsschool

Het onderwerp dat de gemoederen in Rozendaal de laatste jaren het meest heeft bezig gehouden is de nieuwbouw van onze Dorpsschool op het perceel aan de Bremlaan, waarover de Raad zich heeft uitgesproken. Voor Rosendael ’74 zijn de voordelen van deze locatie evident: een grote kavel van 10.000 m², centraal gelegen in het dorp. Het oppervlak staat ons toe om het gebouw goed in te passen in het landschap, het levert veel (groene) speelruimte voor de kinderen met tevens voldoende parkeergelegenheid.

Sinds dit najaar is een projectleider aangesteld die zich bezig zal houden met de realisatie van de school.

Een belangrijk aandachtspunt daarbij is een veilige verkeersafwikkeling in de wijk rondom de school. Het nieuwe college treedt graag in overleg met de inwoners van Rozendaal en is geïnteresseerd in hun mening. Tijdens de bijeenkomst in ’t Rhedens over de verkeersafwikkeling in de wijk zijn veel goede ideeën geopperd. Deze ideeën zullen worden beoordeeld op haalbaarheid. Dit college roept inwoners dan ook op om mee te blijven denken. We moeten het tenslotte samen doen!

Nieuwbouw op De Del

Mede om de nieuwbouw van de Dorpsschool te kunnen financieren heeft de Raad besloten tot de ontwikkeling van woningbouw op De Del 6 en 10 (de oude tennis- en voetbalvelden). De Raad van State heeft een eerdere wijziging van het bestemmingsplan afgewezen. Rosendael ’74 gaat er van uit dat een nieuwe wijziging van het bestemmingsplan de eindstreep wel zal halen, zodat de nieuwbouw op De Del doorgang vindt. Wij vertrouwen op een zorgvuldige voortvarendheid van het college.

Sociaal domein

2015 staat in het teken van de transities van taken in het sociale domein. De gemeenten gaan meer taken uitvoeren op het gebied van de jeugdzorg, de maatschappelijke ondersteuning en participatie. Hoewel er minder geld is voor de uitvoering is de transitie budgetneutraal opgenomen. Hier ligt absoluut een uitdaging voor het college. Wellicht dat de kleinschaligheid en onderlinge betrokkenheid van Rozendaal hierin juist een positieve factor kan zijn.


Rosendael ’74 voelt zich betrokken bij deze nieuwe en complexe gemeentelijke verantwoordelijkheid, in die zin dat wij willen meedenken over de organisatie hiervan en de consequenties voor het beperkte ambtelijk apparaat van de gemeente. Wij streven naar het realiseren van een passende uitvoering van de nieuwe wetten ter zake, die toch economisch haalbaar zijn op lange termijn. Hierbij is de samenwerking met onze buurgemeenten van essentieel belang. Het ambtelijk apparaat van de gemeente Rozendaal is te klein om alle specialistische kennis in huis te hebben. Rosendael ’74 is er dan ook een voorstander van dat Rozendalers gebruik maken van het zorgloket in Rheden, waar wél voldoende kennis voorhanden is. Het is goed om te weten dat de betrokken Rozendaalse ambtenaar op de hoogte wordt gehouden van de zorgvragen van onze inwoners, zodat deze kan bijspringen op het moment dat dat nodig blijkt.

Wij realiseren ons hoe ontzettend veel werk er reeds is verzet door de ambtenaar en wethouder. Wij steunen het beleid dat tot nu toe is gevoerd met betrekking tot de decentralisaties.

Rosendael ’74 rekent erop dat er vanuit het gemeentehuis voldoende informatie over het “wat, wanneer en hoe” van de decentralisaties wordt gegeven; niet alleen aan de Raad maar ook aan onze inwoners.

Financieel beleid

Rosendael ’74 is een behoudende partij, voor alle duidelijkheid, ik spreek over financieel behoudend. Gezonde financiën zijn voor ons noodzakelijk om onze doelstellingen te behalen. Onze partij maakt zich sterk voor verstandige beslissingen over de gemeentelijke uitgaven. Dit betekent ook dat wij lange termijn investeringen, zoals de nieuwbouw van de Dorpsschool, toetsen op haalbaarheid en wegen op wenselijkheid.

Zoals ik al eerder zei, is Rosendael ‘74 verheugd over een sluitende begroting voor 2015. Graag merken wij hierbij nog eens op dat de reserves groter zijn dan het minimaal noodzakelijk geachte niveau en dat deze ook in de voorliggende meerjarenbegroting op peil blijven. Wat ons betreft behoeft het project van de nieuwbouw op de Del dan ook niet te worden gebruikt om de reserves verder te verhogen. Wij vinden een sluitende projectbegroting voor de nieuwbouw van de dorpsschool met een afdoende post “onvoorzien” goed genoeg.

Ik dank u voor uw aandacht.

Marieke Albricht, Gert Jan Willemse en Martinique Visser

pdfAlgemene beschouwingen 2014