Algemene beschouwingen 2017

Geschreven: dinsdag 07 november 2017

Algemene beschouwingen van Rosendael ’74

bij de begroting 2018 van de Gemeente Rozendaal

Rozendaal, 7 november 2017

Geachte Voorzitter,

Dit zijn alweer de laatste algemene beschouwingen van deze coalitieperiode en ik kan u verzekeren: hier staat een zeer tevreden fractievoorzitter. Allereerst wil ik onze dank uitspreken aan de wethouder en alle ambtenaren die hebben bijgedragen aan het opstellen van deze overzichtelijke en duidelijke uiteenzetting van de begroting. We hadden niet veel vragen, maar de vragen die we hebben gesteld zijn adequaat beantwoord. Dank daarvoor.

De begroting 2018 en de meerjarenbegroting voor de daaropvolgende jaren zijn positiever dan wij hadden verwacht. Met name het meerjarenperspectief laat een positief beeld zien, terwijl we er enkele maanden geleden nog vanuit gingen dat we de komende jaren alle zeilen bij moesten gaan zetten of zelfs op de reserves moesten interen om tot een positief resultaat te komen. De hogere rijksuitgaven en daardoor hogere algemene uitkeringen uit het gemeentefonds maken het grootste verschil.

We zien een comfortabele post vrij besteedbare reserves van € 4 mln. en een weerstandsratio van 5, dat is ruim hoger dan de ratio 2, dat al het predicaat uitstekend krijgt. Twee indicatoren die aangeven dat de gemeente Rozendaal er financieel zeer gezond voor staat en wat dat betreft zeer toekomstbestendig is. Het huidige college kan na de komende verkiezingen met een gerust hart de gemeente Rozendaal overdragen aan een nieuw college.

Dat brengt mij bij een terugblik over de afgelopen coalitieperiode, waarin veel is bereikt. In de afgelopen jaren hebben we in een uitermate prettige sfeer samengewerkt met het PAK. Zowel binnen het college als bij de fracties. Wij danken onze collega’s van het PAK daarvoor.
Alle punten van het coalitieakkoord zijn ofwel gerealiseerd of staan dermate in de steigers dat deze in de komende coalitieperiode zullen worden afgerond. Graag noem ik er een paar:
1. Dé inzet van de vorige verkiezingen was de nieuwbouw van de Dorpsschool. Een dossier dat destijds al te lang liep. In de afgelopen jaren is hard gewerkt om in dit dossier eindelijk een doorbraak te realiseren en dat is gelukt. Na een voorlopige uitspraak van de voorzieningenrechter is de nieuwe school in aanbouw op het perceel aan de Bremlaan/Kapellenberglaan. Daarnaast zal er op korte termijn voor alle Rozendalers, jong en oud, de oversteek over de Schelmseweg, ter hoogte van de Hertog van Gelrestraat worden verbreed zodat deze een stuk veiliger wordt.
2. De wijk Den Dael is in aanbouw en we hebben zelfs de eerste bewoners al kunnen verwelkomen op Rozendaal. De verkoop van de percelen loopt boven verwachting goed. Dit is prettig omdat de inkomsten van deze nieuwbouwwijk worden aangewend ter financiering van de nieuwbouw van de school.
3. De Molenschuur is verkocht aan particulieren. Zij hebben dit gebouw prachtig gerenoveerd. Op deze wijze is het monumentale pand behouden gebleven voor Rozendaal, maar drukt het qua onderhoud niet meer op de begroting van de gemeente.
4. De coalitie heeft een verstandig financieel beleid gevoerd. Het eigen vermogen is in de afgelopen collegeperiode stabiel gebleven op het niveau van 2014 (€ 7,4 miljoen), ondanks een aantal stevige investeringen zoals bijvoorbeeld de veilige oversteek en de vervanging van de armaturen Kapellenberg. Ook de weerstandsratio - een verhoudingsgetal tussen de financiële risico’s die een gemeente loopt en het weerstandsvermogen om deze risico’s op te vangen - is uitstekend te noemen. Een weerstandscapaciteit van 2 is al ruimschoots voldoende. De gemeente Rozendaal scoort hier een factor 5,03 en is daarmee meer dan uitstekend financieel toegerust.
5. In de afgelopen coalitieperiode is er veel aandacht geschonken aan communicatie met de inwoners van Rozendaal. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd waarin belangstellenden of betrokkenen zijn geïnformeerd of geconsulteerd over besluitvorming. Daarnaast is met de jeugd gesproken over hun wensen binnen Rozendaal.
6. Een aantal punten van ons coalitieakkoord is in voorbereiding en zal in 2018 verder worden uitgewerkt. Zoals bijvoorbeeld:
• De beoogde verkoop van de Torckschool, in navolging op het succes met de Molenschuur;
• Een passende woningbouwontwikkeling op de Steenhoek;
• Een trapveldje voor onze tieners;
• Extra geld beschikbaar stellen voor onkruidbestrijding; dat is nodig omdat we niet meer met chemische middelen mogen werken.
7. Het college heeft belangrijke stappen gezet om de gemeente, en dan bedoel ik met name de gemeentelijke organisatie, toekomstbestendig te maken. Den Haag legt steeds meer gedetailleerde wet- en regelgeving op aan gemeenten. Het maakt dan niet uit hoe groot een gemeente is; de wet- en regelgeving is voor alle gemeenten gelijk. Om in dit veranderende gemeentelijke landschap als kleine zelfstandige gemeente overeind te blijven hebben wij al nauwe samenwerkingen met buurgemeenten en nemen wij deel aan gemeenschappelijke regelingen. Onlangs hebben R’74 en PAK krediet beschikbaar gesteld om noodzakelijke investeringen in ICT te kunnen doen. Daarnaast voorziet het huidige college dat er investeringen nodig zijn in de ambtelijke organisatie. Adviesorganisatie BMC heeft de gemeentelijke organisatie doorgelicht met als conclusie dat verschillende aspecten inderdaad anders georganiseerd moeten worden wil Rozendaal toekomstbestendig en zelfstandig blijven. De coalitiepartijen hebben dan ook ingestemd met de aanname van een verandermanager voor een aantal maanden. We verwachten begin volgend jaar een gedegen plan van aanpak tegemoet te kunnen zien.

De BGR stemde zowel tegen de investeringen in ICT als het krediet voor de verander manager. Ook heeft een groot deel van de BGR-fractie verstek laten gaan toen we als raad de mogelijkheid kregen om met BMC van gedachten te wisselen over de uitkomsten van hun onderzoek over de ambtelijke organisatie en een toekomstbestendig Rozendaal.
R’74 heeft de afwezigheid van de BGR ernstig betreurd.

Opvallend is dat BGR in de afgelopen periode erg veel heeft tegengestemd. Niet alleen over de nieuwbouw van de Dorpsschool (dat hadden we immers verwacht, want daarin hadden zij zich vastgebeten), maar over veel meer strategische- en beleidsbeslissingen. Zoals bijvoorbeeld de bestemmingsplanwijziging voor de veilige oversteek over de Schelmseweg, vele financiële raadsvoorstellen en nu ook de benodigde investeringen om zelfstandig als gemeente in de toekomst te kunnen blijven bestaan.
Dit roept bij onze fractie de vraag op of BGR, toch altijd een voorstander van zelfstandigheid, nu nog steeds voorstander is van een zelfstandig Rozendaal in de toekomst?

Rosendael ’74 is blij dat de nieuwe Dorpsschool er eindelijk komt. Met deze prachtige nieuwe school blijven we aan onze verplichting voldoen als zelfstandige gemeente om voldoende openbaar onderwijs te bieden. Daarnaast weten we allemaal dat een goed geoutilleerde lagere school een voorwaarde is om als dorp jonge gezinnen aan te trekken.
Wij zijn dan ook van mening dat tegenstellingen in de politiek goed zijn, maar dat we ons allemaal goed moeten realiseren dat we het wel met elkaar moeten doen. In een positieve sfeer bereiken we meer dan dat we elkaar vliegen afvangen.
Dát lijkt mij een goed streven voor in het nieuwe jaar!

Ik dank u voor uw aandacht,

Mede namens Gert-Jan Willemse, Ronald de Jonge en de rest van de fractie van Rosendael ‘74,

Marieke Albricht-Brinkman