Geschreven: donderdag 10 april 2014

COALITIEAKKOORD ROSENDAEL'74 EN PAK ROZENDAAL – APRIL 2014

Inleiding

Rosendael '74 en PAK Rozendaal (hierna gezamenlijk te noemen: Partijen) verklaren zich bereid om in wederzijds vertrouwen harmonieus samen te werken tijdens de bestuursperiode 2014-2018 in raad en college van B&W. Daartoe is op de volgende onderdelen een coalitieakkoord opgesteld.


Verbindende gemeente

Partijen streven naar een verbindende gemeente waar de inbreng en betrokkenheid van de inwoners serieus wordt genomen en waar de samenhang en onderlinge band wordt versterkt. Partijen willen meer gebruik maken van de kracht, kennis en kwaliteiten van de inwoners en de kansen die dat biedt voor Rozendaal. Dat betekent het stimuleren van lokale initiatieven en een vroegtijdige dialoog aangaan waarbij serieus rekening wordt gehouden met de visie van alle betrokkenen. Op die manier kunnen we als gemeentebestuur en inwoners actief samenwerken aan een sterk, sociaal en veilig Rozendaal met een goede balans tussen persoonlijk belang en algemeen belang. Partijen zullen het multifunctioneel gebruik van gebouwen, zoals de Dorpsschool, het Rhedens en de kerk, voor maatschappelijke activiteiten stimuleren.


Dorpsschool

De raad heeft in de raadsvergadering van 18 februari 2014 de Bremlaan als definitieve locatie aangewezen voor nieuwbouw van de Dorpsschool Rozendaal. Partijen streven ernaar een zorgvuldig en voortvarend proces te doorlopen, zodat de school zo snel mogelijk kan worden gebouwd. Betrokkenen zullen worden geconsulteerd over onderwerpen als de verkeersafwikkeling door de wijk en de landschappelijke inpasbaarheid. Partijen streven naar een verkeersveilige oplossing voor alle weggebruikers.

Bij de school zal een gymzaal worden gebouwd, die ook gebruikt kan worden voor sportactiviteiten en kleinschalige bijeenkomsten.

Partijen streven naar een zo duurzaam mogelijke bouw van de nieuwe school. Onderzocht dient te worden of economisch verantwoord energieneutraal kan worden gebouwd.

De huidige huisvesting van de Dorpsschool aan de Steenhoek moet tot aan de overgang naar de nieuwe locatie voldoende worden onderhouden.

 

Lees verder...