Historie

Geschreven: donderdag 09 januari 2014

Rosendael ’74 bestaat in 2014 reeds 40 jaar! In 1974 is de partij ontstaan uit onvrede omdat er in dat jaar geen verkiezingen gehouden zouden worden. De BGR zat toen als enige partij in de gemeenteraad (tot 1970 was ook de PvdA met één zetel in de raad vertegenwoordigd).Velen namen met dit gegeven geen genoegen. Zij meenden vervolgens dat de invloed van de burgers op de lokale politiek te gering was en dat meer burgers zich betrokken moesten gaan voelen bij het bestuur van onze gemeente Rozendaal. Nu gelden sommige van deze argumenten uiteraard voor meer gemeentes: de indruk ontstaat, doorgaans terecht, dat een klein aantal raadsleden de dienst uitmaakt en dat de zaken al intern (ten huize van de voorzitter van de grootste fractie) beklonken zijn voordat andere raadsleden hun instemming hebben betuigd. Dat dergelijke zaken ook in Rozendaal speelden, is te begrijpen als we even teruggaan in de geschiedenis. De baron was vroeger ook burgemeester. Toen het in 1848 wettelijk verplicht werd een gemeenteraad te installeren, wees hij de raadsleden aan. Van gekozen worden was geen sprake en weigeren was ongebruikelijk. De raadstukken en de agenda werden op de vergadering uitgereikt.

De baron wist hoe de hazen liepen en de raad volgde gedwee zijn advies, want voor velen was hij immers een soort “goed-heiligman”, die toch wel wist wat goed was voor Rozendaal.de stem van R Om die situatie te doorbreken waren het oprichten van andere partijen, verkiezingen, en democratisering nodig. Maar vooral veel tijd en inspanning. Aanvankelijk was Rosendael ‘74 door één man, Hans Koorenhof, in de raad vertegenwoordigd. Hij heeft geen gemakkelijke taak gehad, maar wist wel de mening van Rosendael ’74 goed te verwoorden. Dit leidde op 4 april 1979 tot het oprichten van Kiesvereniging “Rosendael ‘74”, door de heren Johannes Cornelis Croon en Johannes Antonius Maria Valk.

Om de burgers van Rozendaal van informatie te voorzien verscheen vanaf  de oprichting in1979 een bulletin met de naam “De stem van Rosendael ‘74”.Het eerste nummer was geheel gewijd aan de Algemene Beschouwingen van dat jaar. Voor de verkiezingen werd er altijd een speciale editie uitgebracht met het programma en de kandidatenlijst. De laatste 'Stem' verscheen, om financiële redenen, in december 1994. Momenteel voorziet de website van onze partij in de informatievoorziening.

Wat heeft Rosendael ‘74 in de afgelopen raadsperiodes bereikt?

Langzamerhand is Rosendael ‘74 uitgegroeid tot een volwaardige en gerespecteerde politieke partij, die ook verantwoordelijkheid durfde te dragen door wethouders te leveren.

  1. Zo heeft indertijd wethouder Wim Kateman, o.a. verantwoordelijk voor openbare werken (daartoe behoorden wegen, rioleringen en woningen), zich voortdurend ingezet voor een regelmatig onderhoud en beheer van het rioolstelsel en de gemeentewoningen in Rozendaal. De opgestelde onderhoudsplannen voorzagen in jaarlijkse stortingen in fondsen zodat onderhoud en vernieuwing ook op de lange duur verzekerd waren. Het betekende dat het rioolrecht geleidelijk zou stijgen tot ca Fl 500,- per aansluiting. Volgens velen was het “geld in de grond stoppen” en alles “liep toch goed af?” Deze maatregel heeft zolang die toegepast werd, de gemeente in vroegere jaren voor financiële tegenvallers behoed: veel andere gemeentes hebben de zaak op hun beloop gelaten en zitten nu met enorme kosten voor vervanging en onderhoud van hun rioolstelsel.
  2. Een andere maatregel, minder ingrijpend, was het schrappen van de hondenbelasting. Rosendael '74 was van mening dat de opbrengst van die belasting doelgericht gebruikt moest worden voor het opruimen van hondenpoep. Dit gebeurde niet: het geld vloeide in de algemene middelen. Op voorstel van Rosendael '74 werd de belasting afgeschaft.
  3. Toen de plannen voor nieuwbouw op de Kapellenberg in 1996 startte, kwam de "regerende"  partij met het voorstel om een ruime subsidie (FL. 80.000 per woning) te verlenen aan jonge inwoners die aldaar een huis wilden kopen. Daar was een voorwaarde (antispeculatie-beding) aan gekoppeld, dat bij verkoop binnen een bepaalde tijd, de subsidie gedeeltelijk terug zou vloeien in de gemeentekas. Rosendael ‘74 ging alleen akkoord onder voorwaarde dat die subsidie niet alleen voor de nieuwbouw zou gelden maar ook voor bestaande huizen die door jongeren in Rozendaal werden gekocht. De partij steunde wel het streven om het wonen voor jongeren in Rozendaal aantrekkelijker te maken, maar stemde tegen de eenzijdige nieuwbouwsubsidie. Achteraf is gebleken dat van het gesubsidieerde bedrag niets is teruggekomen: volgens de rechter berustte de juridische constructie van het antispeculatie-beding op drijfzand. Mede door het verzet van Rosendael ’74 tegen jongeren subsidie Kapellenberg steeg het aantal zetels in 1998 van 2 naar 4. Janke Mandema-Eekhof werd als wethouder verantwoordelijk voor de begeleiding en de gehele uitvoering van het plan Kapellenberg. Toen er sprake was van aantasting van het Beekdal, door voorgestelde uitbreiding en vervanging van de bestaande bebouwing, was Janke Mandema-Eekhof wethouder met onder andere de portefeuille Ruimtelijke Ordening.  Rosendael '74 heeft zich hardnekkig tot het uiterste hiertegen verzet. En met succes: elke aantasting van dit unieke gebied zal ook in de toekomst onbespreekbaar zijn.
  4. Nadat de eerste rotonde (Kerklaan) in Rozendaal een feit was, heeft Rosendael '74 de raad weten te winnen voor het plan om ook de rotondes Rozendaalselaan/Ringallee  en die bij garage Jelsma aan te leggen. Wethouder Janke Mandema-Eekhof had Ruimtelijke ordening in haar portefeuille en heeft een belangrijke rol gespeeld in de verwezenlijking van de rotonde Rozendaalselaan/Ringallee. Vervolgens heeft wethouder Arno Adema de financiering van de rotonde bij garage Jelsma kunnen voltooien. Deze rotonde is gerealiseerd in het kader van de renovatie van de N785 (Schelmseweg/Ringallee). Door zijn toedoen is ook de inspraak van de omwonenden, vooral die van de Meester van Hasseltlaan, in de provinciale plannen verwerkt. Daardoor is ook een samenvoegen van de genoemde laan met de Chopinlaan voorkomen.
  5. Wethouder Janke Mandema-Eekhof heeft veel voor de gemeente gedaan behalve de reeds genoemde punten, heeft zij zich ingezet voor, de invoering van de 30 km zone waarmee een veel rustiger verkeersbeeld is ontstaan. Een nieuw groenplan voor de gemeente om vooral te zorgen dat Rozendaal in dit opzicht haar karakter kon behouden. Nieuw straatmeubilair met o.a. nieuwe straatlantaarns en een nieuwe woonvisie. En tenslotte heeft zij aanzet gegeven voor de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen.
  6. Wethouder Arno Adema heeft vooral gewerkt aan het sociale gezicht van Rozendaal: de Wet Maatschappelijke ondersteuning is op goede wijze in onze gemeente ingevoerd en men is nu druk bezig met de voorbereidingen voor de decentralisatie van het Sociale Domein door het Rijk. Hiertoe is een kadernota geschreven en vindt afstemming en overleg plaats met Rheden en andere buurgemeenten.
  7. Wethouder Adema heeft halverwege de afgelopen periode de portefeuille financiën overgenomen van de wethouder van de BGR. Naast de portefeuille sociale zaken en openbare werken heeft de wethouder nu een aanzienlijke hoeveelheid portefeuilles in beheer. Tevens heeft wethouder Adema voor de nieuwbouw van de dorpsschool inzake de verkeerstechnische afwikkeling de onderhandelingen met de provincie op zich genomen.


Tenslotte: Er is een grotere mate van betrokkenheid met de gemeentepolitiek ontstaan. De belangstelling voor het politieke reilen en zeilen in Rozendaal is toegenomen. Waar het vroeger wel eens voorkwam dat raadsleden met verhitte gezichten tegenover elkaar zaten (wel amusant voor de toehoorders op de tribune) en elkaar bijna de tent uit vochten, is nu de sfeer in de raad veel meer ontspannen geworden, de raadsleden van de huidige partijen werken meer samen, moge dit in de komende raadsperiodes zo blijven!