‘Stem Rosendael ’74, stem voor daadkracht'

De hoofdpunten van ons verkiezingsprogramma

Als u het programma nog eens wilt doorlezen dan kunt u het downloaden Verkiezings-Programma-2018.pdf

Programma punten - Verkiezingsprogramma Rosendael '74

De afgelopen vier jaar heeft Rosendael ’74 een coalitie gevormd met het PAK Rozendaal, waarbij beide partijen één wethouder leverden. Deze coalitie is goed bevallen, de samenwerking verliep vlekkeloos. We hebben daadkracht getoond en veel bereikt. Daar zijn we trots op! Meerdere dossiers zijn afgerond, met andere is een start gemaakt.

We noemen er een paar:

  • De realisatie van de nieuwbouwwijk De Del. De meeste huizen zijn inmiddels verkocht en we hebben nieuwe bewoners kunnen verwelkomen op Rozendaal.
  • De nieuwbouw van de Dorpsschool Rozendaal is in volle gang. De school zal naar verwachting in het najaar van 2018 in gebruik worden genomen.
  • De overheveling van zorgtaken naar gemeenten is in Rozendaal goed verlopen, mede dankzij een intensieve samenwerking met omliggende gemeenten.
  • Communicatie met inwoners: de huidige coalitie communiceert meer, beter en duidelijker met haar inwoners dan voorheen. Ook is de gemeente in gesprek gegaan met de jeugdige Rozendalers en liggen er plannen klaar om enkele wensen van de jeugd te realiseren.
  • De Molenschuur is verkocht. Dit mooie monumentale pand wordt hiermee behouden voor Rozendaal, maar drukt niet langer op de gemeentelijke begroting.
  • De oversteek over de Schelmseweg ter hoogte van de Hertog van Gelrestraat is verbreed. Dit maakt oversteken voor jong en oud een stuk veiliger.

Financieel heeft de huidige coalitie een solide beleid gehanteerd. Het eigen vermogen is in de afgelopen collegeperiode stabiel gebleven op het niveau van 2014, ondanks een aantal stevige investeringen zoals bijvoorbeeld de veilige oversteek en de vervanging van de lichtarmaturen op de Kapellenberg. De weerstandsratio - een verhoudingsgetal tussen de financiële risico’s die een gemeente loopt en het weerstandsvermogen om deze risico’s op te vangen - is uitstekend te noemen.

Rosendael ’74 wil in de volgende periode weer een coalitie vormen, zodat de lopende projecten goed kunnen worden afgerond en nieuwe beleidsterreinen met evenveel energie kunnen worden opgepakt. Hieronder schetsen wij de belangrijkste speerpunten voor de komende periode.

Rozendaal is een prachtig dorp met een uniek, groen, ruim en historisch karakter dat een eigen plek in het Gelderse politieke landschap verdient. Dankzij onze zelfstandigheid bepalen wij zelf de faciliteiten die de gemeente de inwoners van Rozendaal kan bieden en kunnen wij onze goede voorzieningen in stand houden: basisonderwijs, burgerzaken (loket), ruimtelijke ordening, afvalinzameling, openbare verlichting, fietspaden, riolering, sneeuwruimen, speelplaatsen en groenonderhoud. Rozendaal kan zelfstandig en snel besluiten en haar burgers met korte lijnen van dienst zijn. Deze voorzieningen levert Rozendaal tegen relatief lage gemeentelijke belastingen, zeker in vergelijking met de gemeenten in de regio. Dit betekent dat, zolang we als gemeente zelfstandig blijven, u relatief minder gemeentelijke belastingen betaalt.

Vanuit het Rijk worden steeds meer taken overgeheveld naar gemeenten. Daarnaast wordt vanuit Den Haag gedetailleerde wet- en regelgeving opgelegd, met daarin eisen op het gebied van digitale dienstverlening, zorg, duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Deze wetgeving is voor Rozendaal niet anders dan voor grote gemeenten. Het college heeft daarom een verandertraject voor een toekomstbestendige ambtelijke organisatie in gang gezet. Rosendael ’74 steunt dit verandertraject. In de volgende coalitieperiode zal dit verder vorm worden gegeven.
Daarnaast ziet Rosendael ’74 ook het belang van een actuele, gebruiksvriendelijke gemeentelijke website met meer digitale mogelijkheden (denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een vergunning of het maken van een afspraak) om u beter en sneller van dienst te kunnen zijn. Daar gaan we ons sterk voor maken.

Rozendaal voldoet nog steeds aan de belangrijkste voorwaarden voor zelfstandigheid: een goede bestuurskracht, goede samenwerkingsverbanden met omliggende gemeenten en een zeer gezonde financiële positie. Deze elementen, samen met het ingezette verandertraject, brengen ons naar een modern en zelfstandig Rozendaal 2.0. Een gemeente die, daar waar het direct de inwoners van Rozendaal raakt, zelfstandig kan blijven beslissen. Maar bij de uitvoering van (nieuwe) wet- en regelgeving en bijvoorbeeld ICT, aansluiting zoekt bij grotere buurgemeenten en gemeenschappelijke regelingen.

Rosendael ’74 streeft naar een veilige leefomgeving voor jong en oud. Wij denken dan met name aan de aspecten verkeersveiligheid en criminaliteit.

De verkeersveiligheid is op dit moment goed geregeld. Onze kinderen kunnen overal spelen en fietsen, de burgers kunnen veilig deelnemen aan het verkeer en dat moet zo blijven.
De Schelmseweg is een provinciale weg. Jammer genoeg heeft de gemeente daar geen zeggenschap over. Auto’s rijden daar vaak te hard, met gevaarlijke situaties voor fietsers tot gevolg. Rosendael ’74 is verheugd met de komst van de nieuwe fietsoversteek ter hoogte van de Hertog van Gelrestraat die rond de verkiezingen wordt gerealiseerd. Fietsers en wandelaars kunnen veiliger oversteken, daarnaast wordt het autoverkeer afgeremd door de bocht in de weg bij de oversteek. Auto’s blijven op de Schelmseweg te hard rijden. Rosendael ’74 blijft zich hardmaken voor snelheidsbeïnvloeders op deze weg, en wij zullen de provincie blijven attenderen op de verkeersveiligheid.

Door toedoen van Rosendael ’74 staat inbraakpreventie al jarenlang hoog op de gemeentelijke agenda. Rosendael ’74 is blij met de getoonde initiatieven zoals bijvoorbeeld de “buurt Whats’app groepen”. De afgelopen jaren hebben een positieve trend laten zien; het aantal inbraken is gedaald en is nu stabiel. Echter, elke inbraak is er één te veel, dus Rosendael ’74 blijft aandacht vragen voor preventie en ‘meer blauw op straat’.
Indien de inbraakcijfers in Rozendaal onverhoopt weer zouden toenemen is Rosendael ’74 een voorstander van cameratoezicht. Door op de drie rotondes en de in- en uitvalswegen van en naar Rozendaal camera’s te plaatsen, die aangesloten zijn op het regionale politienetwerk, zijn criminelen niet langer meer anoniem in ons dorp aanwezig. Vooralsnog is dit zwaarwegende middel niet aan de orde en gaat onze voorkeur uit naar een verhoogde zichtbaarheid van de politie.

Rosendael ’74 wil niet alleen een zelfstandige gemeente zijn, maar ook een transparante gemeente die in nauw contact staat met haar inwoners. In de afgelopen coalitieperiode is er veel aandacht geweest voor open en frequente communicatie naar Rozendalers toe. Naast het betrekken van buurtgenoten bij voorgenomen plannen, zoals bijvoorbeeld ‘wat te doen met het vrijkomende stuk grond op de Steenhoek’, is het college ook in gesprek gegaan met de jeugd. Daarnaast werden er meerdere informatieavonden georganiseerd over diverse onderwerpen. Zo probeert het huidige college input te krijgen van u! Via het gemeentelijke orgaan ‘In de Roos’ wordt u op de hoogte gebracht van ontwikkelingen in Rozendaal. Wat Rosendael ’74 betreft wordt deze lijn doorgezet en zal de communicatie met Rozendalers verder worden uitgebreid en verbeterd.

In de afgelopen coalitieperiode heeft de gemeente Rozendaal zich verbindend opgesteld. Een mooi voorbeeld is het evenement in 2016 rondom de Giro in Rozendaal (de Gi’Rozendaal). Een zeer geslaagde, verbindende dag, georganiseerd door een aantal Rozendalers, met ondersteuning vanuit het gemeentehuis. In 2017 heeft de gemeente een oproep in de Roos gedaan met het verzoek aan vrijwilligers om wederom een dag voor Rozendalers te organiseren. Dit heeft geleid tot de zeer succesvolle ‘Buitendag Rozendaal’, ook dit keer georganiseerd door vrijwilligers met ondersteuning vanuit het gemeentehuis.
Rosendael ’74 zet deze traditie graag voort in 2018 met de viering van het 200 jarig bestaan van kasteeldorp Rozendaal. Voor dat jubileum worden verschillende activiteiten georganiseerd waaronder ook weer een soort ‘Rozendaalse Buitendag’.

Ook de jaarlijkse viering van Koningsdag is bij uitstek een verbindende dag voor Rozendalers. De activiteiten die door de Oranjevereniging worden georganiseerd, worden elk jaar druk bezocht in een zeer gezellige sfeer. Rosendael ’74 is van mening dat deze viering belangrijk is voor het dorp en dat de gemeente hierin een ondersteunende rol moet blijven spelen.

De wereld verandert om ons heen. Ook in Rozendaal blijft niet alles bij het oude, hoewel wij als Rosendael ’74 graag ons best doen om de goede dingen wel te behouden.

Als uitvloeisel van de Parijse klimaattop in 2015 heeft de Nederlandse overheid zich in ten doel gesteld om de CO2-uitstoot tot 40-50% te verminderen per 2030 (in vergelijking met de emissies in 1990). Naast klimaatverandering weten we ook allemaal dat de gasbel onder de Groningse bodem op raakt. Een van de overheidsdoelstellingen is dat Nederlandse huishoudens in de komende decennia niet meer op gas zullen stoken en koken. Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunt u bijvoorbeeld nu al een tegemoetkoming krijgen op diverse investeringen in uw huis met de zogenaamde investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Rosendael ’74 zou graag zien dat Rozendaalse huishoudens de overstap naar een groenere energievoorziening maken en/of hun huizen (nog) beter isoleren. Ons voorstel is om voor dat doel een eenmalige investeringssubsidie ter beschikking te stellen ter hoogte van maximaal € 1.000 per huishouden (bij een minimuminvestering van € 3.000).

De financiële reserves van onze gemeente zijn ruim voldoende om deze subsidie voor alle Rozendaalse huizen te kunnen dragen. Voorwaarde is wel dat de Rozendaalse tegemoetkoming niet bovenop een subsidie komt vanuit een andere overheidsregeling (voor bestaande regelingen zie ook www.milieucentraal.nl en www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde).

Rozendaal heeft zich in de afgelopen coalitieperiode opgesteld als voorbeeld voor haar inwoners. Hierbij kunt u denken aan ledverlichting in het gemeentehuis en zonnepanelen op het dak. Daarnaast wordt onderzocht hoeveel laadpalen er rond het gemeentehuis worden geplaatst en is de wens dat de nieuw te bouwen huizen op de Steenhoek energieneutraal zullen zijn. Mooie initiatieven die wij van harte steunen en welke lijn wij graag doorzetten.
Wij ondersteunen ook de lokale werkgroep Duurzaamheid die zich over dit onderwerp buigt.

Rosendael ’74 is een partij met behoudende waarden op financieel gebied. Gezonde financiën zijn voor ons een middel om onze doelstellingen te behalen en een absolute voorwaarde voor zelfstandigheid. Onze partij maakt zich sterk voor verstandige beslissingen omtrent de gemeentelijke uitgaven. Dit betekent ook dat wij lange termijn investeringen toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid.
Ons streven is en blijft dat de leges, huwelijken en de begraafplaats kostendekkend zijn.

Dankzij verstandig financieel beleid van de gemeente tot nu toe kan Rozendaal zich verheugen op een gezonde financiële reserve, zeker vergeleken met alle andere gemeenten in Gelderland. Onder programmapunt 2, is al genoemd dat de gemeente zal moeten investeren in verband met het behoud van de zelfstandigheid van Rozendaal. In het verleden zijn algemene reserves opgebouwd om dergelijke investeringen op te kunnen vangen. Dit betekent dat er ook in de toekomst geen noodzaak zal zijn om het OZB-percentage te verhogen; het blijft daarmee ver onder het niveau van buurgemeenten. Rosendael ’74 zal er op toezien dat de algemene reserve voldoende groot blijft om eventuele tegenslagen op te kunnen vangen.

Rozendaal is een prachtig groen, goed onderhouden dorp en dankt haar mooie uitstraling mede aan de ligging nabij de Veluwe, het Beekdal, het Kasteel en het groene karakter van het dorp. Daarnaast staan er in Rozendaal een aantal prachtige monumentale panden. Zowel het natuurschoon als de monumentale panden moeten voor Rozendaal behouden blijven. Er is een deugdelijk plan voor onderhoud van de wegen en riolering. Groenonderhoud, straatverlichting en sneeuw- en ijsvrij houden van onze wegen zijn belangrijke speerpunten in de openbare ruimte.

De mooie groene omgeving van Rozendaal is uniek en nodigt uit tot bewegen. Maak er gebruik van en wees er trots op! En ook dichtbij huis, in de straat of wijk moet de verleiding groot zijn om te spelen, bewegen of te sporten. Het houdt ons gezond en actief. Daarom spant Rosendael´74 zich onder andere in voor een natuurlijke speelplek in de nieuwe wijk, gemarkeerde wandel- en fietsroutes en de sport- en speelvoorziening bij de school.

Wat Rosendael ’74 betreft zijn er een aantal aandachtspunten voor de openbare inrichting.

Wegen
Rozendaal heeft nu voornamelijk asfaltwegen. Rosendael ’74 is er een voorstander van dat als (binnen)wegen onderhoud of een nieuwe asfaltlaag nodig hebben, er in samenspraak met de omwonenden, een keuze voor klinkers wordt overwogen. Klinkers hebben niet alleen een mooiere uitstraling maar zijn ook duurzamer. Klinkers zijn in eerste instantie duurder, maar daar waar asfalt na 10-15 jaar moet worden vervangen, gaan klinkers veel langer mee. Daarnaast zijn klinkers beter voor het milieu door een betere afwatering en indien een klinkerweg opengebroken moet worden is dit veel eenvoudiger en goedkoper te realiseren dan bij asfalt.

Onkruidbestrijding
Onkruidbestrijding is nodig voor het aanzien van de wegen, maar met name om gladheid op de stoepen te voorkomen. Rosendael ’74 heeft reeds voordat regels door Brussel werden gesteld door de raad voorgestelde maatregelen gesteund om uit milieu-overwegingen het gebruik van middelen zoals Round Up te beperken en over te stappen op een milieuvriendelijker bestrijdingsmiddel. Vanwege de nieuwe wetgeving vanuit Brussel is onkruidbestrijding nu alleen mogelijk door verbranding, borstelen of stomen, hetgeen heeft geleid tot aanzienlijk hogere kosten. Rosendael ’74 is er voorstander van om, zolang dat nodig is, voldoende extra financiële middelen beschikbaar te stellen, zodat Rozendaal zo goed mogelijk onkruidvrij blijft.

Bestemmingsplan Rozendaal
In 2018 zal het bestemmingsplan voor Rozendaal worden geactualiseerd. Rosendael ’74 ziet graag dat het motto “open, groen, kasteeldorp” wordt voortgezet. Daarnaast realiseren wij ons dat er voor onze ‘echte senioren’ weinig mogelijkheden zijn om in Rozendaal te blijven wonen. In het nieuwe bestemmingsplan moet hier rekening mee worden gehouden. Zo zou het mogelijk moeten zijn om ‘levensloopbestendige’ woningen of appartementen te bouwen.

Monumentaal erfgoed
Rosendael ’74 is van mening dat gemeentelijk vastgoed ook een maatschappelijk doel moet dienen. Er zijn aanzienlijke kosten verbonden aan het beheren en onderhouden van monumentale gebouwen.
Tijdens de afgelopen coalitieperiode is de Molenschuur verkocht aan particulieren. Wat ons betreft is dat een uitstekend voorbeeld hoe een monumentaal pand kan worden behouden voor Rozendaal zonder dat het drukt op de begroting van de gemeente.

De Torckschool is nu nog eigendom van de gemeente en behoort tot het cultureel erfgoed van Rozendaal. Rosendael ’74 vindt het belangrijk dat dit monument behouden blijft en dat wordt gezocht naar een duurzame oplossing. Dit oude schooltje wordt voor de helft gehuurd door de Koninklijke Rosendaalsche Kapel, die daar wekelijks repeteert. De andere ruimte is in gebruik als peuterspeelzaal van Puck en co. Zodra de nieuwe school gereed is, zal de peuterspeelzaal verhuizen naar de nieuwe schoollocatie. Het is ons inziens zaak om, in navolging van de Molenschuur, het eigendom en beheer van de Torckschool over te dragen aan een particulier of instelling, die alleen onder strikte voorwaarden, met behoud van het huidige karakter en de authentieke uitstraling, het pand in eigendom mag nemen. Rosendael ’74 acht een dergelijk oplossing verstandig voor ons dorp en de gemeentefinanciën. Wij zullen de Rosendaalsche Kapel ondersteunen bij het vinden van een nieuwe repetitieruimte.

Zoals eerder benoemd; het Rijk geeft gemeenten steeds meer taken en verantwoordelijkheden.
Sinds de decentralisaties in het sociale domein in 2015 is begeleiding, verzorging en ondersteuning van ouderen, zieken en mensen met een beperking ondergebracht bij de lokale overheden. Ook de uitvoering van het jeugdbeleid is een verantwoordelijkheid van gemeenten geworden. Dat geldt óók voor de uitvoering van de participatiewet; die is er voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, zoveel mogelijk werk vinden bij een gewone werkgever. Rozendaal heeft deze decentralisaties in regionaal verband en samen met Rheden uitgevoerd. Deze hele operatie is in Rozendaal goed verlopen. Rosendael ’74 is dan ook van mening dat de ingezette lijn moet worden vervolgd.

Veel seniore Rozendalers willen zo lang mogelijk zelfstandig in onze mooie gemeente blijven wonen; voor Rosendael ’74 is dit gegeven een belangrijk uitgangspunt in haar beleid.
In nieuwe definities van het begrip gezondheid ligt de nadruk op veerkracht, eigen regie en welbevinden. Positieve gezondheid wordt omschreven als ‘het vermogen van de mens om zich aan te passen en eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. In de afgelopen coalitieperiode zijn in het kader van het sociaal domein voorzieningen getroffen om zelfstandig wonen voor ouderen te bevorderen; deze lijn willen we voorzetten. De invalshoek ‘wat wilt u’ en ‘hoe kunt u daar zelf ook aan meewerken’ wordt meegenomen in het Welzijnsbezoekproject voor 75-plussers, dat in het najaar van 2017 van start is gegaan.

In 2018 wordt een ander project gestart onder de naam ‘Mijn Huis, Mijn Toekomst’ waarin 65-plussers worden gestimuleerd om na te denken over hun toekomstige huisvestingssituatie en waarbij zij met behulp van een financiële bijdrage van de gemeente (vroegtijdig) aanpassingen kunnen verwezenlijken aan hun koop- of huurwoning.

In de vorige coalitieperiode is er veel aandacht voor de jeugd geweest. Op een oproep aan Rozendaalse kinderen vanaf 12 jaar zijn veel reacties gekomen, waarna met deze jongeren plannen zijn geschreven. De plannen zullen wij in de volgende coalitieperiode verder uitwerken. Het vormen van een jongerenraad, het benoemen van een jeugdburgemeester en de aanleg van een speelveldje (soort Cruyff court) zijn in ieder geval al toegezegd en zullen op korte termijn een vervolg krijgen.

Rozendaal is als zelfstandige gemeente verplicht een basisschool binnen haar grenzen te huisvesten. Met de nieuwbouw van de Dorpsschool Rozendaal blijft Rozendaal aan deze eis voldoen. Natuurlijk heeft de aanwezigheid van een ruime, lichte en moderne basisschool met gymzaal en kinderopvang een extra aantrekkingskracht op jonge gezinnen om zich te vestigen binnen onze gemeenschap.
De nieuwe, verbrede oversteek over de Schelmseweg maakt het veiliger voor kinderen om zelfstandig naar school te komen. Rosendael ’74 is er een voorstander van om ouders en kinderen te stimuleren om te voet of op de fiets naar school te komen. Dit is niet alleen gezellig, maar het is zeker ook nuttig om verkeerservaring op te doen. Bijkomend voordeel is dat er dan minder gemotoriseerd haal- en brengverkeer door de wijk rondom de school komt.