Algemene beschouwingen 2019

Algemene beschouwingen van Rosendael ’74
bij de begroting 2020 van de gemeente Rozendaal.

 

 

 

Rozendaal 5 november 2019

Geachte voorzitter, wethouders, leden van de Raad en overige toehoorders,

Inleiding

Voorzitter, vandaag houden we voor de eerste keer de algemene beschouwingen met u, burge-meester Weststeijn, als voorzitter. Rosendael ’74 wil u graag complimenteren met de voortvarendheid en het enthousiasme waarin u uw taken heeft opgepakt het afgelopen jaar. U heeft zich verdiept in Ro-zendaal en zijn inwoners. Ook vervult u in-middels enkele regionale bestuursfuncties, waar-mee wij u van harte feliciteren.

 

 

Financiën

Allereerst wil ik onze dank uitspreken aan de wet-houder en alle ambtenaren die hebben bijgedragen aan het opstellen van deze overzichtelijke en duidelijke uiteenzetting van de sluitende begroting. De programmabegroting 2020 en de meerja-renraming stemmen ons wederom positief. We zijn verheugd vast te stellen dat de reserves zijn toege-nomen. De weerstandsratio is in Rozendaal al vele jaren meer dan uitstekend. Nu moet die ratio in een kleine gemeente ook wel stevig zijn, want we zijn maar klein en moeten in staat zijn onverwachte tegenvallers op te vangen. Maar dat kunnen we!

Een belangrijk standpunt van Rosendael ’74 is dat wij streven naar gezonde financiën als voorwaarde voor het behoud van onze zelfstandigheid. Er zullen in de komende periode investeringen noodzakelijk zijn, zowel voor het verandertraject van de gemeentelijke organisatie, als voor de energietransitie. De huidige ruime algemene reserves zijn der-mate hoog dat ook na deze investeringen de weerstandscapaciteit nog altijd uitstekend zal zijn.

Energietransitie

Rosendael’74 vindt het belangrijk dat we weerbaar zijn tegen de klimaatverandering en dat er slim in-gespeeld wordt op de energietransitie. Rosendael’74 heeft in dit kader enkele weken geleden een goedbezochte thema-avond over dit onder-werp georganiseerd. We moeten ons klaarmaken voor een toekomst zonder fossiele energie. De Raad is deze zomer akkoord gegaan met de

uitvoeringsagenda Rozendaal energieneutraal 2050. Lopende en toekomstige activiteiten en projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking, duurzame warmte en klimaatadaptatie zijn terug te vinden op de zgn. uit-voeringskalender. Voor de middellange termijn (2023) zijn er uitdagende doelstellingen geformuleerd:

-1,5 % besparing op het energieverbruik per jaar -2,0% toename van duurzame energieopwekking per jaar. Er wordt intensief samengewerkt met andere actoren in dit veld zoals de Werkgroep Duurzaamheid, het energieloket, netbeheerder Liander, en nog vele anderen. De energietransitie zal geld gaan kosten, en ja, er komt geld binnen via het Gemeentefonds, maar daarnaast heeft Rozendaal op komende uitgaven geanticipeerd door het instellen van een reserve energietransitie.

Rosendael ’74 wil bij deze de leden van de onafhankelijke Rozendaalse Werkgroep Duurzaamheid danken voor hun inzet. Deze brainstormgroep (van vrijwilligers!) is hard aan het Lezing Gert-Jan Willemsewerk om creatieve op-lossingen te vinden, om bij te dragen aan bovengenoemde doelstellingen. Rosendael ’74 ondersteunt van harte initiatie-ven, zoals de ZonneRoos, waarbij inwoners de mo-gelijkheid wordt geboden om deel te nemen in een coöperatie om in collectief verband duurzame energie op te wekken. Dames en heren, wij zijn onze belofte niet vergeten; Rosendael ’74 zou graag zien dat onze inwoners de overstap naar een groenere energievoorziening maken en/of hun huizen (nog) beter isoleren. In ons coalitieakkoord hebben we vastgelegd om voor dat doel een eenmalige investeringssubsidie ter beschikking te stellen ter hoogte van maxi-maal € 1.000,- per huishouden (bij een minimum-investering van € 3.000,-). We willen deze belofte in 2020 inlossen.

Sociaal domein

Rosendael’74 streeft naar vitale en gezonde inwoners die zelfstandig in onze gemeente oud kunnen worden. Initiatieven zoals Mijn Huis Mijn Toekomst juichen wij dan ook van harte toe en zullen

 

ook in 2020 gecontinueerd worden. Veel gemeenten kampen met grote tekorten, omdat met name de kosten van de jeugdzorg hoog oplopen en moeilijk beheersbaar zijn. De gemeente Rheden, met wie wij gezamenlijk optrekken als het gaat om beleid en uitvoering binnen het sociaal domein, gaat fors bezuinigen. Dat hoeven wij niet, maar wij vragen het College wel om de Rozendaalse belangen goed te blijven vertegenwoordigen. Uitgangspunt blijft natuurlijk passende zorg, zo vroegtijdig, licht en dichtbij mogelijk en niet zwaarder dan nodig met behoud van kwaliteit. We zien graag een vertegenwoordiging van Rozendaal in de ‘vernieuwde’ Adviesraad Sociaal Domein en gaan er-van uit dat deze adviesraad begin 2020 weer op volle sterkte is

Omgevingswet

Den Haag hevelt per 1 januari 2021 verantwoordelijkheden over naar de gemeenten inzake onze fysieke leefomgeving. U moet hier denken aan bebouwing, infrastructuur, water, bodem, landschap-pen, natuur en cultuurerfgoed. Het is een groot en veelomvattend onderwerp, maar het uiteindelijke doel is om regels te verminderen. Aanvragen voor bouwprojecten zijn straks middels 1 enkele ver-gunning te regelen. Sterker nog, u kunt in de nabije toekomst via het gemeentelijk internetportaal digitaal een vergunning aanvragen, waarbij u op voor-hand kunt checken of u aan alle voorwaarden voldoet.

 

Rosendael ’74 is zich bewust van de grote opgave voor het College van B &W, voor de Raad, maar zeker ook voor de ambtenaren bij het op de juiste ma-nier opstellen van nieuwe regels, maatregelen en een omgevingsvisie. Wij denken dat behoud en goed onderhoud van ons kasteeldorp het doel moet zijn voor de komende decennia. Rosendael’74 vindt het belangrijk dat we oog hebben en houden voor de kwaliteit van de leefomgeving, tegelijkertijd willen wij onze inwoners voldoende vrijheden geven om hun woningen en grond zodanig te kunnen inrichten dat zij optimaal woongenot kunnen realiseren.

Verkeer rondom de nieuwe dorpsschool

Zoals beloofd aan de inwoners rondom de Dorpsschool zou er enige tijd na ingebruikname van de school een verkeersevaluatie plaatsvinden. Die belofte heeft de wethouder inmiddels ingelost. Specialisten op dit gebied hebben deze evaluatie uitgevoerd. Gelukkig hebben zij geen direct gevaarlijke situaties gezien, ook niet bij de oversteek op de Schelmseweg. Het halen en brengen van kin-deren verloopt op een rustige en veilige manier, maar er zijn wel verbeteringen mogelijk. Er wordt een prioriteitenlijst opgemaakt van de aanbevelingen en Rosendael ’74 kijkt uit naar de verbetervoorstellen.

Vergroening schoolplein Dorpsschool

Tijdens een raadsvergadering hebben we de op-roep van twee jonge leerlingen van de Dorps-school gehoord. Zij gaven aan dat het schoolplein wel wat groener mocht. In de warme zomermaan-den was het er heel erg kaal, en zonder enige beschutting heel erg warm.

Schoolplein Dorpsschool

Inmiddels heeft de directeur van de school een werkgroep opgericht waarin diverse betrokken partijen (waaronder buurtbewoners) zitting heb-ben genomen om te kijken hoe het speelplein ‘vergroend’ kan worden. Rosendael ’74 volgt dit proces met interesse en wij zullen zeker medewerking ver-lenen om de situatie voor kinderen en omwonenden te verbeteren.

Tot slot

In juli werd, Annemijn van der Wagen geïnstalleerd, de tweede kinderburgemeester van Rozen-daal en opvolger van Jet van Doesburg. Wij wensen Annemijn het komende half jaar nog veel succes!

Ik dank u voor uw aandacht.

Mede namens Gert-Jan Willemse, George van Gorkum, Kyra Jurriëns, Hein Hoek en Ronald de Jonge,

Corine ter Brugge, fractievoorzitter Rosendael’74

U kunt hier de volledige tekst downloaden

Spring naar toolbar