Login

In gesprek met onze lijsttrekker

Geschreven door Martin Slijper  16 februari 2022 16:00

In gesprek met onze lijsttrekker

“Veiligheid is in meerdere opzichten essentieel”

Simon Warmerdam

ROZENDAAL – Over vier weken zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Maar op welke partij moet je woensdag 16 maart stemmen? Tot aan de verkiezingen gaan we in gesprek met de politieke partijen in Rheden en Rozendaal. Veel belangrijke thema’s die spelen in onze gemeentes leggen we aan de partijen voor.

Deze keer negen vragen aan lijsttrekker Simon Warmerdam van Rosendael ’74.

1. Wat vindt u belangrijker, bescherming van de natuur of het plezier voor de mens?

Voor Rosendael ’74 is zowel de mens als de natuur belangrijk. Het gaat om de juiste balans waarbij de mens volop kan blijven genieten van een boeiende en robuuste natuur. In de regio zullen er veel woningen bij komen en ook die mensen willen genieten van onze Veluwezoom.

Rosendael ’74 zet zich in voor de belangen van alle groepen zoals wandelaars, fietsers, paardrijders, zodat die goed worden ingepast in een duurzame natuur. Rosendael ’74 heeft ervoor gekozen om het Rozendaalse Veld open te houden en heeft daarbij de belangen van hondenbezitters meegewogen.

2. Hoe wilt u Rozendaal klimaatbestendig en co-2 neutraal maken?

Rozendaal doet actief mee bij de ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie. Grootschalige ontwikkelingen zijn niet mogelijk in ons dorp. Op de schaal van Rozendaal is wel veel mogelijk met maatwerk. Een combinatie van een geluidswal met zonnepanelen langs de A12 vindt Rosendael ’74 zeker de moeite waard om te onderzoeken. Nu al hebben veel inwoners van Rozendaal gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden om energie te besparen en CO2 uitstoot te verminderen. Dat daadkrachtige beleid wil Rosendael ’74 doorzetten. Wij zijn volop bezig met de Energietransitie, de Transitievisie Warmte is goed ontvangen en wij beginnen nog dit jaar met de uitwerking op buurtniveau.

Er worden door ons al maatregelen genomen om in te spelen op de onvermijdelijke consequenties van klimaatverandering. Een pragmatische aanpak is bijvoorbeeld de opslag van overtollig regenwater door aanpassingen aan de riolering. Inwoners van Rozendaal hechten aan ons straatbeeld en aan het behoud van het groene karakter. Daarom vindt Rosendael’74 het belangrijk om ons bomenbestand toekomstbestendig te maken. Ons huidige beleid om asfalt te vervangen door duurzame klinkers draagt ook bij aan milieuvriendelijke en toekomstbestendige aanpassingen. De keuze voor specifieke beplanting sluit aan bij initiatieven van inwoners in om biodiversiteit te versterken. Zo kunnen we samen meer bereiken..

3. Is er in Rozendaal nog ruimte om te bouwen?

Rozendaal heeft geen taak om het woningtekort op regionale schaal op te lossen vanwege de beperkingen van Natura 2000 in ons buitengebied. Wel ziet Rosendael ‘74 mogelijkheden om binnen de bebouwde kom op beperkte schaal een bijdrage te leveren aan de lokale behoefte. Onze ouder wordende inwoners blijven graag in Rozendaal wonen en zien tegelijkertijd de woningbehoefte van hun kinderen en kleinkinderen. Creatieve initiatieven om doorstroming te bevorderen en ons woningbestand gevarieerder en toegankelijker te maken willen wij ondersteunen.

4. Als u mee zou mogen praten bij de coalitievorming, wat zijn dan uw breekpunten?

Rosendael ’74 is een stabiele en constructieve partij in de lokale politiek met ervaren bestuurders. Daarbij staan wij open voor samenwerking met alle partijen die de belangen van de inwoners op de eerste plaats hebben staan.

In de Rozendaalse politiek zijn er niet zo gauw breekpunten. We luisteren goed naar wat onze inwoners verbindt, delen onze opvattingen en dan komen we er wel uit. Dat moeten we vooral zo houden. Rosendael ’74 hecht sterk aan zelfstandigheid om zodoende goed op te kunnen blijven komen voor de specifieke belangen van onze inwoners. Daadkrachtig beleid om de gemeentelijke financiën gezond te houden is daarvoor doorslaggevend.

5. Gemeenten werken steeds meer samen, zou u open staan voor een samenvoeging met een buurgemeente?

Rozendaal werkt intensief samen met andere gemeenten in de regio. Wat voor onze inwoners beter en sneller geregeld kan worden door samen te werken, pakken we pragmatisch op. Op die manier kunnen we onze organisatie en kosten beperkt houden. Directe dienstverlening en aandacht voor onze inwoners houden we graag dicht bij ons.

Zo werken we met 18 gemeenten samen in de Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen aan de ontwikkeling van een economisch sterke regio waarbij we aandacht houden voor natuur en recreatie. Daarnaast participeren we in Gemeenschappelijke Regelingen met buurgemeenten, zoals brandweer, onderwijs en gezondheidszorg. De samenwerking met de gemeente Rheden is intensief op tal van lokale programma’s.

Rosendael ’74 is er voorstander van de bestaande samenwerkingsverbanden constructief kritisch te versterken en ziet samenwerking als essentieel om zo onze zo belangrijke zelfstandigheid te bestendigen.

6. Hoe stimuleert u burgerparticipatie, dus wijk- en dorpsinitiatieven?

Participatie is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De komst van de Omgevingswet, waarin ook burgerparticipatie wordt verankerd, wordt actief voorbereid. Maar los daarvan gebeurt er al veel. Initiatieven als de Buurt aan Tafel gesprekken gaan wij weer oppakken zodra het kan. Samenwerking met de Werkgroep Duurzaam Rozendaal ondersteunen wij van harte. Verbindende activiteiten zoals sport, cultuur of buurtactiviteiten blijven wij steunen. Dat zijn ook de plekken waar inwoners hun ideeën kunnen laten horen. En Rosendael ’74 zal actief de papiercontainer blijven bemensen, ook om aanspreekbaar te zijn

7. Hoe betrekt u jongeren bij de lokale democratie?

Uit de hoge opkomstcijfers blijkt dat ouders in Rozendaal jongeren stimuleren om te stemmen. Rosendael ’74 is enthousiast over de rol van de Kinderburgemeester en de Jongerenraad om onze jongeren te verbinden.

Initiatieven zoals speelplekken en de kindertuin dragen bij aan bewustwording bij onze jeugd; wat betekent natuur voor jou, wat levert het je op en hoe zorg je er goed voor. Samenwerken vergroot de opbrengst en versterkt de onderlinge band.

Scholieren van het Rhedens hebben ideeën aangedragen voor de Transitievisie Warmte

8. Er komt een steeds grotere groep ouderen, hoe zorgt u er voor dat ze mee kunnen blijven doen in de samenleving?

Rosendael ’74 vindt dat oudere inwoners in Rozendaal moeten kunnen blijven wonen als zij dat graag willen. Daar moeten meer een betere mogelijkheden voor komen. Dat is een belangrijk onderdeel van onze woningbouwopgave. De nieuwe levensloopbestendige woningen aan de Steenhoek zijn daar een goed voorbeeld van.Veel vrijwilligerswerk in Rozendaal wordt al ondersteund met o.a. subsidiemaatregelen en nauwe contacten met vrijwilligers. Onze gemeente kent prachtige initiatieven rond bijvoorbeeld de Kerk met De Serre, het Hospice en de Oranjevereniging. Rosendael ’74 ondersteunt dit van harte en staat open voor nieuwe initiatieven.

Bij het onderhoud van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de behoefte en veiligheid van ouderen.

9. Wilt u nog ergens op terug komen of iets toevoegen?

Veiligheid is in meerdere opzichten essentieel voor Rosendael 74. Verkeersveiligheid en met name verkeerssnelheid leven sterk onder de inwoners.

Voorlichting en Buurt Whats App groepen hebben geholpen de inbraakcijfers te laten dalen. Daar blijven wij op inzetten. De komende jaren krijgt het bestrijden van internetcriminaliteit extra aandacht.

Zie ook : Wie vertegenwoordigd Rosendael ’74 bij de gemeenteraadsverkiezingen

Geschreven door Martin Slijper  16 februari 2022 16:00

Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar