Login

Algemene beschouwingen 2020

Algemene beschouwingen bij de begroting van 2020 van de Gemeente Rozendaal.

Rozendaal, 3 november 2020

Geachte voorzitter, wethouders, leden van de Raad en overige toehoorders,

Een nieuw virus heeft sinds maart dit jaar een grote impact op ons leven. Om een te grote druk op de gezondheidszorg te voorkomen, hebben we te maken met ´lock down´ maatregelen, waarbij 1,5 meter afstand houden één van de belangrijkste is. Daarom zijn we vanavond in het Huis der Provincie, waar ruimte is en waar we onze vergadering toch fysiek kunnen laten plaatsvinden. Wij danken de Provincie hartelijk voor deze gastvrijheid.

De Algemene Beschouwingen zullen in het vervolg niet meer in november plaatsvinden maar in juli, tijdens de behandeling van de Kadernota. Daarom hoort u vanavond een korte versie van de Algemene Beschouwingen van Rosendael’74.

Financiën

Allereerst wil ik onze dank uitspreken aan de wethouder en alle ambtenaren die hebben bijgedragen aan het opstellen van een overzichtelijke begroting. Onze vragen zijn adequaat beantwoord. Dank daarvoor. De programmabegroting 2021 en de meerjarenraming stemmen ons wederom positief. De weerstandsratio van Rozendaal is al vele jaren meer dan uitstekend en dat stemt ons gerust. Rozendaal is en blijft goed in staat om financiële tegenvallers op te vangen. ‘Gezonde financiën als voorwaarde voor het behoud van onze zelfstandigheid’ is en blijft een speerpunt dat Rosendael’74 nastreeft.

Coalitie

Gedurende het afgelopen jaar hebben we wederom in prettige sfeer samengewerkt met het PAK. We liggen ruim op koers bij het realiseren van de ambities in ons coalitieakkoord. We vragen het college van B&W om vooral zo door te gaan.

Energietransitie

Rosendael’74 heeft zich hard gemaakt voor de subsidieregeling van maximaal € 1.000, – per huishouden, wanneer er geïnvesteerd wordt in een groenere energievoorziening en/of huisisolatie. Deze regeling is een groot succes in Rozendaal. Wij roepen het college van B&W op om deze regeling met een jaar te verlengen.

Rosendael’74 is blij met een extra dotatie van € 100.000, – in 2022 in de Reserve Energietransitie. Met deze bestemmingsreserve wordt duidelijk zichtbaar in de begroting dat wij als gemeente een ambitie hebben op dit onderwerp.

De bedoeling is dat onze regio in 2030 1.68 terrawattuur (TWh) duurzaam en met lokale burgerparticipatie gaat opwekken. Onlangs is de Regionale Energie Strategie Arnhem-Nijmegen gepresenteerd aan Den Haag. De aanleg van zonneweiden en windmolens vormt een belangrijk onderdeel van deze plannen. In het huidige ‘bod’ van de RES Arnhem-Nijmegen heeft Rozendaal vooralsnog geen specifieke opgave. Isolatie van woningen krijgt een hoge prioriteit om het algehele energieverbruik te laten dalen en per 2030 zal 1 op de 5 huishoudens in Nederland van het gas af moeten zijn. De ontwikkeling van ‘slimme’ warmtenetten en het afkoppelen van wijken is geen sinecure. R’74 roept het college op wat betreft dit laatste behoudend en pragmatisch te werk te gaan; we hebben nog tijd om dit doel te bereiken.

Veiligheid

Rosendael’74 heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. De huidige situatie op de Berg- en

Heideweg is ons een doorn in het oog. Met de komst van de nieuwe woonwijk op de Del wordt deze weg intensiever gebruikt dan voorheen. Fietsende kinderen, auto’s die elkaar moeilijk kunnen passeren en het ontbreken van straatverlichting maken de weg onveilig. Wij vragen het college van B&W om samen met de gemeente Rheden de verlichting en asfaltering op orde te brengen.

Aandacht voor jeugdzorg

Op het gebied van het Sociaal Domein gaat onze zorg uit naar de jeugdzorg. 12% van de Rozedaalse kinderen heeft ondersteuning nodig. Daarmee ligt Rozendaal boven het landelijke gemiddelde. Er is het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor de kwaliteit van de aanbieders van zorg. Dat vindt R’74 een goede zaak. Bezuinigingen zijn op dit moment in Rozendaal nog niet nodig, dit in tegenstelling tot Rheden. We roepen de wethouder wel op om de vinger aan de pols te houden bij de transformatieplannen van de gemeente Rheden. Voorzieningen voor onze bewoners mogen niet in de knel komen.

Fijne woon- en leefomgeving

Er is veel aandacht voor het goed onderhouden van onze straten en wegen en de opvang van hemelwater. Er wordt, zoals ook in ons coalitieakkoord staat, op niet doorgaande wegen met klinkers bestraat i.p.v. asfalt. Dat is één van de speerpunten van R´74. Het stemt ons tevreden, maar we vragen extra aandacht voor de kwaliteit van de trottoirs, daar laat het op dit moment op een aantal plekken zeer te wensen over. Naast de kwaliteit van de trottoirs vragen we aandacht voor onkruidvrije trottoirs. Het is goed te lezen in de programmabegroting dat hier aandacht voor is.

In de begroting vinden we ook de opmerking dat meerdere bermen en gazons extensief worden beheerd om de leefomgeving van onder meer insecten te vergroten.

Het lijkt R’74 een goed plan om niet alleen het maaibeleid aan te passen, maar in combinatie daarmee wilde bloemen in te zaaien op die locaties waar het gras slechts tweemaal in het seizoen wordt gemaaid.

Tot slot

Onze kinderburgmeester Annemijn van der Wagen had een heleboel leuke plannen dit jaar, maar helaas werd een aantal van die plannen doorkruist door de ´lock down´ maatregelen. Annemijn mag daarom nog een jaar kinderburgemeester blijven en wij wensen haar veel succes toe in 2021.

Ik dank u voor uw aandacht,

Mede namens Gert-Jan Willemse, George van Gorkum en de overige leden van de fractie van Rosendael‘74,

Corine ter Brugge

5 november 2020
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar