Algemene beschouwingen 2018

Algemene beschouwingen van Rosendael ’74 
bij de begroting 2019 van de gemeente Rozendaal.

Beschouwingen 2018

Geachte voorzitter, wethouders, leden van de Raad en overige toehoorders,

Inleiding

Dit zijn de eerste algemene beschouwingen sinds het aantreden van de nieuwe raad en college in april jl.
Het was in meerdere opzichten een bijzondere zomer. Met succes hebben we onze zelfstandigheid verdedigd, zijn vervolgens het burgemeesters traject ingegaan en inmiddels heeft de raad mevrouw Ester Weststeijn voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zullen eind januari 2019 op feestelijke wijze afscheid nemen van onze huidige burgemeester en zullen vervolgens in februari mevrouw Weststeijn van harte welkom heten.
Wij danken alle ambtenaren, de burgemeester en de wethouders voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. We zijn op weg om een moderne beheergemeente 2.0 te worden, daar wordt veel werk voor verzet door alle partijen en Rosendael ’74 wil haar waardering daarvoor nadrukkelijk uitspreken.
Het was ook een lange, warme en bijzonder droge zomer. Zijn dit effecten van de klimaatverandering? Hoe dan ook, het wordt duidelijk dat we voorbereid moeten zijn op natte, maar wellicht ook op langdurige, zeer droge periodes.
Daarom is het goed om te horen dat de gemeente zich dat ook realiseert, en bijvoorbeeld in 2019 een klimaatstresstest light uit zal voeren om te bepalen of onze riolering en watersystemen niet alleen voldoende bestendig zijn tegen overstroming en wateroverlast, maar ook tegen hitte en droogte! Enkele jaren geleden spraken we nog niet over een klimaatstresstest voor rioleringen, het klinkt niet als een fancy onderwerp, maar toch is het belangrijk.

Coalitie

We zijn pas enkele maanden op weg, maar de coalitie treedt wederom voortvarend op.
Beloften die we in april in ons coalitieakkoord hebben opgenomen, komen we nu al na.

 • We gaan, wanneer het wegdek of riolering aan vervanging toe zijn op binnenwegen asfalt vervangen door klinkers, passend bij het karakter van Rozendaal.
 • Er is extra expertise aangetrokken om de energietransitie concreet vorm te geven. Over de gemaakte stappen met betrekking tot de energietransitie kom ik zo te spreken.
 • Ten aanzien van de organisatieverandering worden er nu concrete stappen gezet. Optimale service aan onze burgers blijft gegarandeerd, maar door nauwere samenwerking met Rheden en de Connectie wordt onze gemeente minder kwetsbaar.
 • De ontwikkelvisie voor de locatie Steenhoek is inmiddels gereed, waarbij Rosendael ’74 heeft gekozen voor snelle sloop van het oude gebouw, en nieuwbouw op deze plek.

Financiën

Allereerst wil ik onze dank uitspreken aan de wethouder en alle ambtenaren die hebben bijgedragen aan het opstellen van deze overzichtelijke en duidelijke uiteenzetting van de begroting. Onze vragen zijn adequaat beantwoord. Dank daarvoor.

We kunnen vaststellen dat de bangmakerij van de oppositie gedurende afgelopen jaren onnodig is geweest. De programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting voor de daaropvolgende jaren stemt ons positief. De geprognotiseerde uitgaven en inkomsten blijven goed in balans. Met onze reserves is er ruimte om vereiste investeringen voor b.v. de reorganisatie of energietransitie mogelijk te maken
Het meerjarenperspectief laat nog enige ruimte voor noodzakelijke dan wel gewenste beleidsintensiveringen en de OZB stijgt heel beperkt met het inflatiepercentage van 1% .

We zien een comfortabele post vrij besteedbare reserves van € 4,9 mln., de weerstandsratio blijft net als vorig jaar op een uitstekend peil. Twee indicatoren die aangeven dat de gemeente Rozendaal er financieel gezond voor staat en wat dat betreft toekomstbestendig is.

Verhuizing van de school en het fietsende schoolkind

Niet alleen wij zijn heel blij dat in november de verhuizing naar de nieuwe dorpsschool gaat plaatsvinden, maar ook leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen bijna niet meer wachten.
We hebben een rondleiding gehad in het gebouw en het ziet er prachtig en kleurrijk uit. Je zou wensen dat je weer jong was en in zo’n gebouw les zou krijgen.

Rosendael ’74 heeft de gezondheid van haar inwoners hoog in het vaandel staan.
Ik wil in deze Algemene Beschouwingen ingaan op het belang van bewegen voor jongeren. Uit onderzoek is vast komen te staan dat jongeren te weinig bewegen. Slechts 23% van de Nederlandse kinderen (4 tot 12 jaar) voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (*1).
Kinderen die met de fiets naar school gaan, hebben een beter waarnemingsvermogen, hun fysieke conditie is beter, hun motoriek wordt beter ontwikkeld, en ze kunnen de risico’s in het verkeer beter inschatten. De fietsvaardigheden van kinderen ontwikkelen zich sneller wanneer ze zo snel mogelijk zelf verkeerservaring opdoen. Zij kunnen dit volgens de Fietsersbond het beste leren door zelfstandig naar school te fietsen (*2).

Als kinderen fietsend naar school gaan slaan we meerdere vliegen in één klap:

 • Kinderen (en hun ouders) zijn in beweging, met de hierboven genoemde voordelen.
 • De motorische verkeersintensiteit rondom de school neemt af; minder overlast voor omwonenden
 • Het milieu wordt minder belast, minder uitlaatgassen rondom het speelplein.

De Fietsersbond heeft een aantrekkelijke campagne ontwikkeld ‘Het Fietsende Schoolkind’.

Bij deze hebben in dit kader twee verzoeken van ons aan de wethouder:

 1. We willen u nadrukkelijk vragen om aan deze campagne aandacht te besteden.
 2. Kunt u toezeggen dat we voor de zomervakantie een evaluatie plus actieplan hebben omtrent de verkeersafwikkeling rondom de nieuwe school?

Speelplekken

Rosendael’74 blijft open staan voor de wensen van o.a. de kinderburgemeester, buurtbewoners van de Del en buurtvereniging Leermolensenk voor initiatieven op het gebied van sport en spel. We vinden het belangrijk dat er voldoende speelplekken in ons dorp zijn. Recentelijk is de nota speelvoorzieningen vastgesteld en hebben we kunnen instemmen met een nieuwe voorziening aan de Hertog van Gelrestraat. Met inwoners van de nieuwbouwwijk de Del zijn gesprekken gevoerd om ook hier tot een mooie voorziening te komen.

Energietransitie

Veel lof voor de portefeuillehouder Energietransitie die zeer actief aan de slag is gegaan met een aantal punten uit het coalitieakkoord. We hebben inmiddels de Koersnotitie Duurzaamheid kunnen beoordelen en kijken uit naar een concrete uitvoeringsagenda, met als doel op de lange termijn: Rozendaal klimaatneutraal.

Belangrijke aspecten waarop gelet moet worden zijn: investeren we niet te vroeg – of anders gezegd-investeren we wel in de juiste technologie, hoe zit het met de financiering en is er genoeg draagvlak voor de plannen. Eind dit jaar moet er een Klimaatakkoord liggen van de overheid. We zien in Den Haag dat ene coalitiepartij op de rem trapt, de ander juist op het gaspedaal en weer een andere partij probeert op diverse punten het onverenigbare te verenigen.

Het kabinet wil dat de onderhandelaars aan de 5 klimaattafels vóór 1 december met een eindvoorstel komen. Dat is een ambitieus streven, gezien de uitdagingen die er op dit moment nog op tafel liggen. Dat betekent ook dat we op dit moment nog niet weten hoe het er (financieel) precies voorstaat. Wat kunnen we verwachten van de overheid?

Ten aanzien van de energietransitie doen we een aantal beloftes aan onze inwoners waar we ons wél aan willen houden. Denk aan de eenmalige subsidie van €1.000,- per huishouden voor duurzame investeringen in bijv. zonnepanelen (bij een minimuminvestering van € 3.000). Die uitgaven wil Rosendael ‘74 wel op een onderbouwde en verantwoorde manier doen.

Rosendael ’74 heeft altijd goed op de centen gelet. We zijn een kleine gemeente en dat betekent dat een onverwachte tegenvaller een grote impact kan hebben op onze reserves. We moeten daar dus voorzichtig mee omgaan en geen geld over de balk gooien. Toch zijn we niet benauwd om onze belofte na te komen.
Onze algemene reserve wordt mogelijk het komend jaar al aangevuld met de opbrengst van de verkoop van grond aan de Steenhoek. Rozendaal kan dus een flink bedrag investeren in de vereiste energietransitie. De door R’74 beoogde subsidie per huishouden, potentieel een eenmalige uitgave van maximaal € 700.000, kan onze gemeentekas prima dragen.

Wel stellen we voor om, voordat we te snelle stappen gaan zetten, even ons geduld te bewaren en de concrete uitvoeringsagenda van de wethouder én het landelijke klimaatakkoord af te wachten voordat we definitieve besluiten gaan nemen.

Afsluiting

Voorzitter, ik zou nog een tijd door kunnen gaan met het bespreken van interessante onderwerpen waar wij gedurende het komende jaar in onze gemeente mee aan de slag zullen gaan, maar ik ga mijn verhaal afronden.
Voor alle duidelijkheid, Rosendael ’74 gaat akkoord met de voorstellen voor en de financiële effecten van:

 • Asfalt vervangen door klinkers (besproken op 30 oktober 2018);
 • Promotie Veluwe;
 • Jongerenactiviteiten;
 • Onderzoeken Sociaal Domein;
 • Bijdrage zwembad Rheden;
 • Organisatieontwikkeling (besproken op 30 oktober 2018).

Deze punten zijn terug te vinden in het raadsbesluit van vandaag 6 november.

Zoals we in het burgemeestersprofiel hebben geschreven, Rozendalers zijn trots op hun unieke zelfstandige gemeente, deze parel in Gelderland.
Het is fijn om te zien dat het College, ambtenaren, raadsleden en inwoners hier eensgezind aan bijgedragen hebben en aan zullen blijven bijdragen.

Een speciaal slotwoord voor u, voorzitter. Dit zijn de laatste Algemene Beschouwingen die u in uw functie als burgemeester mee maakt. Veel dank zijn we aan u verschuldigd voor de wijze waarop u altijd met trots, humor en elan, maar ook met waardigheid op de juiste momenten, Rozendaal heeft vertegenwoordigd en de Rozendaalse belangen heeft uitgedragen. Dank daarvoor!

Ik dank u voor uw aandacht,
Mede namens Gert-Jan Willemse en George van Gorkum,
Corine ter Brugge

De beschouwingen zijn hier te downloaden

Spring naar toolbar