Login

Algemene beschouwingen van Rosendael’74| 6 juli 2021

bij de Kadernota 2022-2025

Algemene beschouwingen van Rosendael’74| 6 juli 2021

Bij de kadernota 2022-2025

Rozendaal, 6 juli 2021

Geachte voorzitter, wethouders, leden van de Raad en overige toehoorders,

Een nieuwe zomer, een nieuw begin, na een heftig coronajaar. De mondkapjesplicht is een week geleden afgeschaft, we mogen weer vrienden uitnodigen thuis en we kunnen heel voorzichtig weer naar het buitenland reizen. Ik wil allereerst mijn dank uitspreken aan burgemeester, wethouders en alle ambtenaren voor hun inspanningen gedurende het afgelopen jaar waardoor wij ons werk als raads- en commissielid naar behoren konden blijven uitvoeren, ondanks de lockdownmaatregelen. Raadsvergaderingen en raadsinformatieavonden verliepen via Zoom, eerst wat onwennig maar al gauw verliepen ze gesmeerd. Toch is het geweldig dat we elkaar nu weer als vanouds echt in de ogen kunnen kijken.

Coalitie

In de algemene beschouwingen van november jl. hebben wij al onze tevredenheid uitgesproken over de prettige samenwerking met onze coalitiepartner het PAK. Veel punten van het coalitieakkoord zijn gerealiseerd en we maken ons op voor de verkiezingen van 2022 waarin nieuwe speerpunten op de agenda komen. In februari jl. heeft er een wethouderswisseling plaatsgevonden, en nam Simon Warmerdam de plaats in van Marieke Albricht. Tot onze vreugde constateren we dat het lijkt of wethouder Warmerdam het wethouderswerk al jarenlang doet. We danken hem voor zijn inzet om het stokje zo soepel mogelijk van zijn voorganger over te nemen. We stimuleren het college van B&W om vooral zo door te gaan.

Financiën

Dank aan de wethouder en alle ambtenaren die hebben bijgedragen aan het opstellen van de jaarcijfers en de kadernota. Onze vragen zijn adequaat beantwoord. Dank daarvoor. De jaarcijfers laten geen schokkende ontwikkelingen zien en daar zijn we blij om. De weerstandsratio van Rozendaal is al vele jaren meer dan uitstekend. Momenteel vindt er een herijking van de verdeling van het gemeentefonds plaats, waarbij het kwartje letterlijk en figuurlijk voor Rozendaal de goede kant op gaat vallen. Er worden aan ons meer rijksgelden toegekend en dat is natuurlijk prettig. Rozendaal is en blijft goed in staat om financiële tegenvallers op te vangen. ‘Gezonde financiën als voorwaarde voor het behoud van onze zelfstandigheid’ is een speerpunt dat Rosendael’74 nastreeft.

Fietsvriendelijke gemeente

Inwoners van de gemeente Rozendaal hebben de Veluwezoom in de achtertuin en maken daar ook volop gebruik van. We wandelen, fietsen en genieten van de prachtige en unieke natuur. De afgelopen jaren zijn we de bossen, hei en uitgestrekte natuur steeds meer gaan waarderen. Rosendael´74 wil dan ook graag dat inwoners en bezoekers het natuurgebied gemakkelijk en veilig op de fiets kunnen bereiken en hier doorheen kunnen fietsen. En dat niet alleen: we vragen het college van B&W om nog dit jaar een inventarisatie te doen naar de kwaliteit van het onderhoud van onze fietspaden in het buitengebied en met een plan te komen om ons fietsnetwerk te verbeteren. Speciale aandacht vragen wij voor het fietspad dat loopt vanaf de begraafplaats naar de Kluizenaarsweg. Het fietspad vormt een belangrijke toegangsweg voor fietsers naar de Veluwezoom. Het fietspad kent veel hobbels, oneffenheden en een gevaarlijke bocht. Het college heeft al zeker twee jaar achtereen in de begroting toegezegd om met een voorstel te komen om hier een betonfietspad te realiseren. De stikstofwetgeving biedt inmiddels weer ruimte om tot uitvoering over te gaan, mits de huidige breedte wordt aangehouden. Wij vragen het college het voorstel nog dit jaar in de raad te brengen.

Energietransitie

Rosendael’74 heeft zich hard gemaakt voor de subsidieregeling van maximaal € 1.000,- per huishouden, wanneer er geïnvesteerd wordt in een groenere energievoorziening en/of huisisolatie. Een grote groep huishoudens heeft al gebruik gemaakt van deze regeling. We willen huishoudens die alsnog van plan zijn om aanpassingen te doen, nog een kans geven in 2022. Ook bewoners van monumenten hebben recent meer mogelijkheden gekregen om te verduurzamen of zonnepanelen te leggen. Wij vragen daarom aan het college om de subsidieregeling nogmaals met een jaar te verlengen.

Veiligheid

Rosendael’74 heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en heeft ingestemd met een volledige herinrichting van de Kerklaan. Van ‘Racebaan naar Kerklaan’ is ons devies. Groen, mooi en vooral veilig. We kunnen niet wachten tot het moment dat daar de eerste werkzaamheden starten. We hebben veel nieuwe jonge Rozendaalse inwoners gekregen de afgelopen jaren. Naast de aandacht die we hebben voor een veilige route naar school, willen we ook aandacht vragen van het college voor de veiligheid op andere straten, zoals onder andere de Del en de Kraijesteijnlaan. Steeds vaker bereiken ons geluiden van bezorgde inwoners over de toegenomen snelheid. Kort en goed, R’74 pleit voor een integrale aanpak voor heel Rozendaal om haar straten niet alleen esthetisch maar vooral ook veilig en kindvriendelijk te maken. We zien graag dat veiligheid en aanzien hand in hand gaan binnen de kaders van het huidige beleid. Verder vragen wij het college om samen met de provincie aandacht te houden voor de veiligheid op de Schelmseweg. R’74 zou niet tegen een maatregel zijn waarbij er een snelheidscamera geplaatst wordt.

Afgelopen november vroegen we in onze Algemene Beschouwingen al aandacht voor de Berg- en Heideweg en dat doen we nu nog een keer. Met de komst van de nieuwe woonwijk op de Del wordt deze weg intensiever gebruikt dan voorheen. Fietsende kinderen, auto’s die elkaar moeilijk kunnen passeren en het ontbreken van straatverlichting maken de weg onveilig. Wij vragen het college om samen met de gemeente Rheden en in samenspraak met omwonenden te komen tot een plan om de situatie te verbeteren.

Fijne woon- en leefomgeving

R’74 hecht aan een prettige, veilige, groene en goed onderhouden leefomgeving. Ons kasteeldorp ligt op een van de mooiste plekken in Nederland; onze inwoners hebben bewust gekozen, lang geleden of vrij recent, voor Rozendaal. Het is aan deze raad en u als college om te zorgen dat we het straatbeeld bovengemiddeld voor elkaar hebben. Wij gaan niet voor een zesje, maar ons streven is een dikke acht. Met die insteek verzoeken wij het college om indien nodig extra budget vrij te maken om te zorgen dat onze straten weer onkruid- en mosvrij worden. Onkruid ontsiert het straatbeeld en mos is zelfs gevaarlijk. Mensen van alle leeftijden kunnen bij vochtig weer een flinke smak maken. In het afgelopen jaar had het college al extra inzet beoogd, maar de resultaten zijn onzes inziens te mager. Gelieve in het menu van het straatveegbedrijf de optie ‘zilver’ of ‘goud’ aan te kruisen,

In de kadernota wordt, in het kader van klimaatadaptatie, al gesproken over een meerjarig bomenplan voor Rozendaal. R’74 voorziet ook dat er actie nodig is om Rozendaal mooi groen te houden. Wij achten het raadzaam om waar nodig zieke bomen tijdig te kappen en vervolgens nieuwe bomen aan te planten die bestendig zijn tegen het veranderende klimaat. Het plan om externe expertise in te winnen steunen wij. Overigens is het voor R’74 geen must om iedere gekapte boom binnen de gemeentegrenzen te vervangen indien specialisten het op de leeggekomen plek niet aanraden.

Deze coalitie heeft zich hard gemaakt voor het vervangen van asfalt door klinkers op de niet-doorgaande wegen. Wij roepen het college op om dit beleid voort te zetten. De voordelen zijn voor ons nog altijd groter dan het op korte termijn voorziene kostennadeel. De gestegen kosten voor klinkerbestrating, investeringen die in 40 jaar mogen worden afgeschreven, moeten we kunnen opnemen in de komende jaarbegrotingen. R’74 is bereid om keuzes te maken indien noodzakelijk om ons straatbeeld te verfraaien en tegelijkertijd de leefomgeving aan te passen aan het nieuwe, soms extra vochtige, klimaat.

Huisvesting voor ouderen

Wonen in Rozendaal is een genot. Maar het kan zijn dat traplopen niet goed meer gaat, of dat je niet meer in je tuin kunt werken. Wat als je besluit dat je toch iets kleiner wilt gaan wonen? Meestal nemen we een dergelijk besluit als we wat ouder zijn en gaan dan op zoek naar een appartement of een locatie waar ouderen bij elkaar kunnen wonen in een bepaalde woonvorm. Maar als je in je geliefde Rozendaal wilt blijven wonen, waar kun je dan terecht?

Er zijn vrijwel geen appartementen in Rozendaal. Hoe graag je als oudere inwoner ook in Rozendaal zou willen blijven wonen, er zit momenteel maar een ding op; verhuizen naar een andere gemeente. We vermoeden zo maar dat velen dit in het verleden met pijn in het hart hebben gedaan. Daarom willen we aandacht voor dit onderwerp; huisvesting voor oudere Rozendalers die graag in onze gemeente willen blijven wonen. Er is een behoefte en Rosendael ’74 wil invulling geven aan deze behoefte. We vragen het college om te onderzoeken welke opties er zijn. Ik noem één voorbeeld; mocht er een gebouw leeg komen te staan of op andere wijze beschikbaar komen, dan vragen wij u te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor verbouw of herinrichting van het pand (we denken dan bijvoorbeeld aan een indeling met appartementen). Mocht er ooit een toekomstige bouwopgave komen dan vragen wij u ons verzoek mee te nemen. Zodat de oudere Rozendaler fijn in Rozendaal kan blijven wonen!

Tot slot

We gaan afscheid nemen van onze kinderburgmeester Annemijn van der Wagen en verwelkomen Alena Martens als onze nieuwe kinderburgemeester. We wensen Alena heel veel succes.

Ik dank u voor uw aandacht,

Mede namens Gert-Jan Willemse, George van Gorkum, Kyra Jurriëns, Hein Hoek en Ronald de Jonge,
Corine ter Brugge, fractievoorzitter R’74

8 juli 2021
Design CroonWebdesign © CroonWebdesign. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

Spring naar toolbar