Rosendael '74 is één van de drie lokale politieke partijen in Rozendaal

Nieuws

Raadsvergadering 31 januari 2017

Geschreven: woensdag 01 februari 2017

De coalitie van Rosendael'74 en het PAK stemmen in deze historische raadsvergadering vóór de nieuwbouw van de Dorpsschool aan de Bremlaan!
De BGR stemde tegen.

Hier de stemverklaring van onze fractievoorzitter.

Vandaag stemmen wij, de raadsleden, over het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Dorpsschool Rozendaal. Een historisch moment voor onze gemeenteraad.

Toen ik in 2010 toetrad tot de gemeenteraad van Rozendaal verwachtte ik dat dit moment veel eerder zou komen dan vandaag. We waren toch al sinds 2005 met de nieuwbouwplannen bezig. De derde gemeenteraad is sindsdien aangetreden en eindelijk weet déze gemeenteraad het nu waar te maken: de nieuwe school gaat er komen. En dat is belangrijk voor onze gemeente, want zonder school, geen dorp. Een goede lagere school maakt ons dorp aantrekkelijk voor jonge gezinnen.

Al in 2005 bleek het gebouw van de Dorpsschool niet meer aan de geldende eisen te voldoen. De school is oud en ik zeg, anno 2017, een beetje vervallen zelfs. In de afgelopen jaren is in afwachting van de nieuwbouw alleen marginaal onderhoud gepleegd en de school is meerdere keren opgelapt. De staat van de school is inmiddels zo slecht dat ouders zich zorgen maken over de gezondheid van hun schoolgaande kinderen. In 2010 heeft de GGD na een onderzoek vastgesteld dat het binnenklimaat niet goed is en dat is (kan ik uit eigen ervaring zeggen) in de laatste jaren alleen maar verslechterd. De lokalen zijn niet goed te luchten en uit CO2 metingen in de klassen blijkt dat 2/3 van de tijd de kwaliteit van de lucht ronduit slecht is. De directeur van de Dorpsschool, Peter de Bruijn, gaf zojuist al aan dat hij veel mails krijgt van verontruste ouders.
Kortom, vele Rozendalers kunnen niet wachten tot de school gaat verhuizen naar de nieuwe locatie!

De keuze voor de nieuwe locatie hebben wij al vaak toegelicht, maar voor de volledigheid doe ik dat hierbij nogmaals beknopt. Het is een mooi en groot perceel, midden in het dorp. Zó groot dat het ruimte biedt voor een brede school, mét gymzaal, een groot schoolplein en voldoende parkeergelegenheid op eigen grond. Hierdoor wordt de wijk niet belast met her en der parkerende auto’s, zoals nu het geval is op De Steenhoek en dat komt ook de veiligheid van wandelende en fietsende kinderen ten goede.

Nadeel van deze locatie is dat er extra verkeer door de wijk komt, maar dit nadeel speelde bij alle potentiële locaties. Dat buurtbewoners opzien tegen het extra verkeer door hun wijk begrijpen wij volledig. Zoals eerder toegezegd zullen wij de verkeerssituatie in de wijk met de omwonenden evalueren en indien nodig infrastructurele aanpassingen doorvoeren. Wij hopen dat de school een continurooster zal introduceren zodat het aantal haal- en brengmomenten wordt beperkt tot twee per dag.

Er is een ontzettend mooi ontwerp voor de Dorpsschool getekend en uitgewerkt. In dit ontwerp wordt de school op fraaie wijze landschappelijk ingepast op het terrein. En niet onbelangrijk, het team van leerkrachten is zeer enthousiast over zowel de locatie als het ontwerp van de school. Met deze school zijn we klaar voor de toekomst.

In de aanloop naar de vaststelling van het bestemmingsplan van vandaag hebben we vele procedures doorlopen die veel tijd hebben gekost, maar die noodzakelijk zijn om de juiste juridische weg te bewandelen. Onderdeel van dit democratische stappenplan is het ter inzage leggen van het bestemmingsplan, waarop zienswijzen konden worden ingediend. Deze zienswijzen konden worden toegelicht tijdens een hoorzitting.

Er zijn zienswijzen binnengekomen en deze zijn door het projectteam en door ons uitgebreid bestudeerd. Het projectteam heeft naar aanleiding van een aantal zienswijzen enkele wijzigingen aangebracht in het bestemmingsplan. Voor ons ligt derhalve het aangepaste bestemmingsplan.

Rosendael ‘74 stemt vandaag vóór dit aangepaste bestemmingsplan. Wij beseffen dat een aantal Rozendalers bezwaar heeft gemaakt tegen dit plan. Wij hopen dat met de aangepaste versie aan een aantal bezwaren tegemoet is gekomen.

Rosendael ‘74 weet dat de meerderheid van de Rozendalers, en dat zijn niet alleen ouders van de leerlingen, dit besluit toejuicht en graag ziet dat wij zo snel mogelijk starten met de bouw van de nieuwe school. Dit is mede ingegeven door de slechte staat van het gebouw op De Steenhoek.
Wij verzoeken het college dan ook om zo snel als juridisch en financieel verantwoord is te starten met de bouw van deze mooie nieuwe Dorpsschool Rozendaal, zodat onze kinderen en hun leerkrachten medio 2018 hun nieuwe school kunnen betrekken.

Algemene beschouwingen 2016

Geschreven: zondag 16 november 2014

Op 1 november werden de Algemene Beschouwingen gehouden.

De algemene beschouwingen zijn voor Rosendael '74 het moment om kritisch te kijken hoe het gaat met onze gemeente.

Daarbij staan twee vragen centraal:

 • Staan we waar we zouden willen staan? en
 • Gaat het zoals we zouden willen dat het gaat?

In de beschouwingen van dit jaar werden de volgende hoofdpunten behandeld:

 

De volledige tekst van onze Algemene Beschouwingen kunt u hier terug lezen.

Downloaden kan ook:  pdfVolledige tekst van onze Algemene beschouwingen 2016.pdf

 

Flyer september 2016

Geschreven: zondag 04 september 2016

Samenbouwen

Vlnr: Hein Hoek, Corine ter Brugge, George van Gorkum (wethouder), Marieke Albricht (fractievoorzitter),
Ronald de Jonge, Martinique Visser, Gert-Jan Willemse.

 

Beste Rozendalers, De zomer loopt op zijn eind, dat betekent dat de coalitie van Rosendael ’74 en PAK nu al ruim twee jaar aan het bouwen is aan Rozendaal. Wij geven u graag een inkijkje in wat onze coalitie in deze periode bereikt heeft: 

 • Op de locatie De Del is de bouw van de nieuwe woonwijk gestart. De verkoop van de percelen gaat tot nu toe sneller dan verwacht. Wij hopen eind dit jaar de eerste nieuwe bewoners te mogen begroeten.
 • De decentralisaties in het sociale domein zijn in Rozendaal tot nu toe probleemloos verlopen en we zijn goed binnen begroting gebleven. In de nabije toekomst kan meer onzekerheid ontstaan, maar wij vertrouwen erop dat we door de goede samenwerking met buurgemeenten ook komende veranderingen kunnen beheersen.
 • De gemeente is financieel zeer gezond. De reserves en voorzieningen zijn de laatste jaren verder gegroeid tot ruim 8 mln €. Onvoorziene tegenslagen kunnen daardoor goed worden opgevangen. Onze R’74 wethouder, George van Gorkum, zal dit bewust voorzichtige beleid voortzetten.
 • De bouw van de nieuwe Dorpsschool is voortvarend aangepakt. Er is een prachtig en duurzaam ontwerp gemaakt, een degelijke aannemer geselecteerd en op korte termijn wordt het bestemmingsplan gewijzigd. Hopelijk kunnen de Rozendaalse kinderen in 2018 naar deze nieuwe, moderne en duurzame school verhuizen.
 • Rosendael ’74 heeft veiligheid al jaren als speerpunt en ook dit jaar zien we dat Rozendaal steeds veiliger wordt. Preventie is zeer belangrijk bij het voorkomen van inbraken en dus zal R’74 de veiligheid van Rozendaal hoog op de politieke agenda houden!
 • Op 7 mei jl. is in samenwerking met een aantal enthousiaste dorpsgenoten een zeer geslaagd Gi’Rozendaal fietsevenement georganiseerd. Veel Rozendalers hebben deelgenomen aan fietstochten voor jong en oud in een uitermate gezellige sfeer, met als afsluiting een gezamenlijke BBQ. De gemeente was actief ondersteunend en betrokken.
 • Naast communicatie via In de Roos gaat het huidige college in gesprek met haar inwoners. Over de bouw van de nieuwe school worden regelmatig informatieavonden georganiseerd. Kort geleden heeft het college een bijeenkomst met jongeren uit de gemeente georganiseerd om hun behoeftes in kaart te brengen. Deze geslaagde avond zal zeker nog een vervolg krijgen.

 

Footer

Een antwoord op al uw vragen over de nieuwe Dorpsschool en de woningbouw op de Del.

Geschreven: woensdag 27 mei 2015

 • 1. Aanleiding

  Het is onrustig in ons mooie dorp Rozendaal.

  De onrust komt vooral door de plannen voor de bouw van een nieuwe dorpsschool.
  De één vindt dat juist prima; een mooie, nieuwe dorpsschool in de kern van Rozendaal, waar kinderen, dichtbij huis, goed onderwijs krijgen. Een school met eigen parkeerplaatsen, een kiss-and-ride zone en waar het gemotoriseerd verkeer en fietsers zo goed mogelijk worden gescheiden.
  De ander vreest juist overlast van dit haal- en brengverkeer.
  Rosendael ’74 vindt het belangrijk dat de feitelijke informatie duidelijk wordt gecommuniceerd met u, inwoner van Rozendaal.

  En mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben, dan zullen we die uiteraard graag persoonlijk beantwoorden.

 • 2. Duidelijke en complete uitleg in twee stappen.

  Rosendael ’74 wil graag duidelijkheid geven. Niet alleen over de bouw van onze nieuwe dorpsschool, maar ook over de verkeersafwikkeling ervan, de huizenbouw op de Del en hoe we een en ander gaan financieren. We doen dit in twee stappen:

  • Verkorte uitleg, voor de lezer met minder tijd;
  • Uitgebreidere uitleg meer in detail. Klik dan op [Lees meer]
 • 3. Waarom een nieuwe school?

  De huidige Dorpsschool op de Steenhoek is ruim 40 jaar oud en in verval. Verbouwen is geen optie omdat het huidige gebouw al te klein is voor leerlingen van groep 1 t/m 8; de kleuters zitten nog steeds in een noodgebouw aan de Egmondstraat. Ook kan er geen gymzaaltje worden gebouwd. Het verkeer zorgt vier keer per dag voor overlast bij de school en de omliggende straten omdat er geen parkeergelegenheid is op het eigen perceel en te weinig in de omliggende straten.

  More

  In 2005 heeft de gemeenteraad besloten niet te kiezen voor renovatie maar een nieuw schoolgebouw te bouwen, zodat aan alle moderne wensen kan worden voldaan. Er is een programma van eisen opgesteld waarbij naast de reguliere klaslokalen voor 224 kinderen (er zitten nu 250 kinderen op de dorpsschool) ook ruimte is gereserveerd voor kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en een gymzaal. Onafhankelijk onderzoek, specifiek voor onze regio, naar de demografische ontwikkelingen in Rozendaal geeft aan dat er nog geen afname van schoolgaande kinderen wordt voorzien. Naar verwachting zal de school voorlopig nog een wachtlijst hebben.

 • 4. Hoe groot wordt die nieuwe school?

  De gemeenteraad heeft al eerder besloten om toekomstbestendig en duurzaam te bouwen en ruimte te bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De Dorpsschool zal maximaal 224 leerlingen krijgen (8 groepen van 28 kinderen). Er komen 8 lokalen voor groep 1 t/m 8 en een gymzaaltje. Daarnaast is er ruimte voor een peuterspeelzaal en kinderdagopvang.

  More

  Het programma van eisen komt dan op 2.034m², netjes binnen de wettelijke kaders. Het speelplein voor de kinderen zal 1.032m² bedragen. Voor de ongeveer 165 fietsen is een stalling nodig van 249m². Voor een kiss-and-ride zone en parkeerplaatsen voor de ouders (minimaal 29) en personeel (10) wordt gerekend met 985 – 1.525m². In het totaal is er dan tussen 4.300 en 4.840m² nodig om de nieuwbouw te realiseren. Dit is heel goed inpasbaar op de locatie Bremheuvel.

 • 5. Waarom een gymzaal?

  Bewegen is nodig. In de huidige situatie krijgen de kinderen slechts één maal in de week gym, omdat er in Velp geen gymlokalen beschikbaar zijn voor leerlingen van de Dorpsschool. Ze worden al meer dan 6 jaar één maal in de week (i.p.v. 2x) met een bus naar de Steeg gebracht voor een uur gym.

  More

  Volgens richtlijnen van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk Opvoeding (KVLO) zijn de afmetingen voor een gymzaal bij een basisschool 22 bij 14m en 5,5 meter hoog. Het is bedoeld voor gym voor de scholieren en sporadisch voor kleine Rozendaalse aangelegenheden (bejaardengym, bridgeavond). Het is niet de bedoeling dat deze ruimte wordt gebruikt voor grote (sport)evenementen. Er ligt een motie in de Raad om te onderzoeken of een hoogte van 7 meter wenselijk is. Een hoogte van 7 meter maakt de gymzaal breder inzetbaar. De motie is opgesteld naar aanleiding van opmerkingen die gemaakt zijn door inwoners van Rozendaal dat deze hoogte wenselijk zou zijn. R’74 en PAK willen voors en tegens in kaart brengen, daar een bredere inzet van de gymzaal ook weerstand bij omwonenden oproept. In dat geval zal worden gekozen voor de afmetingen conform de KVLO.

 • 6. Waarom de Bremlaan?

  Bij alle alternatieven die in de afgelopen jaren zijn bekeken, bleef de Bremlaan na een democratisch proces als meest geschikte locatie over. Ligging, grootte, landschappelijke inpasbaarheid, de mogelijkheid om fietsers en auto’s van elkaar te scheiden, maken dit tot een goede locatie. Hier waren overigens destijds alle drie de partijen het over eens, getuige het feit dat de Bremlaan in de top 2 voorkeurlocaties stond van alle partijen.

  More

  Het perceel aan de Bremlaan/Kapellenberglaan is - na het afvallen van de eerste voorkeurslocatie De Del 6-10 - als nieuwe voorkeurslocatie gekozen. Waarop is deze keuze gebaseerd?

  • De ligging van het perceel; in het midden van het dorp en de landschappelijke inpasbaarheid in de omgeving.
  • De grootte van het perceel (circa 10.000 m²) zorgt ervoor dat het grootste gedeelte van de verkeersdrukte op het perceel zelf afgewikkeld kan worden. Parkeerproblemen in de straat waar de meeste scholen mee kampen (zoals ook het geval is bij de huidige schoollocatie aan de Steenhoek) zullen bij de nieuwe dorpsschool verleden tijd zijn omdat op het perceel voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd.Daarnaast komt er een kiss-and-ride zone voor de ouders van de oudere kinderen.
  • Voor de verkiezingen van 2014 was het reeds duidelijk dat het haal- en brengverkeer door de wijk moeten worden afgewikkeld (dit heeft overigens ook de voorkeur van de provincie). Dat maakte alle locaties erg vergelijkbaar, want bij alle locaties moet het verkeer door de wijk. Bij de locatie aan de Bremlaan kunnen ouders parkeren op het perceel in plaats van in de straten er om heen. Het feit dat het grootste gedeelte van de verkeersdrukte op het perceel zelf opgelost kan worden, is een van de redenen dat de locatie aan de Bremlaan de voorkeur kreeg boven de andere locaties (waar dit niet het geval zou zijn).
 • 7. En hoe zit het met het verkeer?

  Hoe komt er toch een veilige verkeersafwikkeling?

  Dit gaat via de zogenaamde variant 2, waarvoor de Raad kort geleden heeft gekozen. Variant 2 houdt in aanrijden via de Mr van Hasseltlaan en Akkerlaan. Wegrijden via Kapellenberglaan (naar boven of beneden). Dit is wat ons betreft de meest natuurlijk eenrichtingsroute, waarbij de fietsers kunnen worden gescheiden van het autoverkeer. Hierbij merken wij op dat de Raad een motie heeft aangenomen om in eerste instantie de huidige wegenstructuur ongewijzigd te laten. Indien aanpassingen in de praktijk wel wenselijk blijken zal in overleg met buurtbewoners worden bezien welke wegen en op welke wijze deze worden aangepast.Overigens gaat het om circa 70 auto’s die op de piekmomenten de kinderen naar school brengen; de andere kinderen komen per fiets of lopend.

  More

  Fietsers uit Velp en de andere kant van Rozendaal kunnen via de rotonde bij Garage Jelsma (wordt door provincie veiliger gemaakt) rijden. Daarnaast hopen wij ter hoogte van de bushalte op de Schelmseweg een grotere oversteek te realiseren. Hierover is de gemeente in gesprek met de provincie. Fietsers vanuit de Kapellenbergwijk zullen veelal het doorsteekje nemen bij de Bremlaan. Uitgezocht wordt of de Bremlaan in de “schoolroute” (dus geen verkeersbesluit) alleen voor fietsers kan worden gemaakt. Na opmerkingen uit de buurt is, door middel van een motie, het plan voor de verkeersafwikkeling iets gewijzigd: in overleg met de direct aanwonenden zal worden bepaald of de gemeente vanaf het begin aanpassingen aan huidige wegenstructuur zal doen. Het lijkt er nu op dat in eerste instantie weinig tot niets wordt aangepast en dat na een bepaalde periode zal worden geëvalueerd welke aanpassingen wenselijk zijn.

  Onderzoeksbureau DHV heeft onderzocht dat ongeveer 100 kinderen met de auto worden gebracht.

  • Omdat broertjes en zusjes in dezelfde auto’s vervoerd worden, komt dit neer op 70 auto’s op de piekmomenten (in de ochtend en in de middag).
  • De auto’s zullen niet in de wijk parkeren maar op het terrein van de school zelf, waardoor de grootste verkeersoverlast beperkt blijft.
  • De overige kinderen gaan lopend of met de fiets naar school.
  • De fietsers zullen voor het grootste gedeelte gescheiden van het gemotoriseerd verkeer het perceel aan de Bremlaan kunnen bereiken. Momenteel overlegt de gemeente met de provincie over de aanleg van een dubbelzijdig fietspad aan de Schelmseweg. Fietsers zouden dan vanaf de vernieuwde en verbeterde rotonde ter hoogte van Garage Jelsma via de Schelmseweg en ingang Bremlaan de school kunnen bereiken. Daarnaast kunnen ze ook via de Kapellenberglaan de school bereiken.
  • Het gebruik van het stuk Kapellenberglaan tussen de rotonde bij Garage Jelsma en de Akkerlaan door gemotoriseerd verkeer wordt ontmoedigd.
  • De auto’s kunnen via de Mr Van Hasseltlaan en de Akkerlaan de schoollocatie bereiken. De ideeën, die de Klankbordgroep heeft voorgesteld om het straatbeeld aan te passen voor een snellere doorstroming naar de Bremlaan zijn door een motie van de coalitie tijdens de laatste raadsvergadering voorlopig stopgezet. Tijdens de inloopavond op 20 april j.l. is namelijk gebleken dat de direct omwonenden van de Van Hasseltlaan geen voorstander waren van deze aanpassing (snellere doorstroming van verkeer betekent ook dat er harder wordt gereden). Op dit gegeven was de motie gebaseerd. Direct omwonenden worden nu geraadpleegd op het moment dat het aan de orde is. Vooralsnog blijft het stratenplan dus ongewijzigd.
  • We hopen dat in 2017/2018 (als de nieuwe dorpsschool is gerealiseerd) de school over is gegaan op een continurooster - zodat de piekmomenten beperkt blijven tot twee keer 15 minuten per dag. Het is een landelijke trend dat steeds meer scholen over gaan op een continurooster. Wij hebben hier als gemeente echter geen zeggenschap over.
  • En last but not least; Rosendael ’74 is een groot voorstander om leerlingen met de fiets naar school te laten komen zodat gemotoriseerd verkeer in de wijk tot een minimum beperkt blijft.
 • 8. Waarom geen tunnel?

  Kort geleden is de tunnel definitief afgevallen als alternatief voor de verkeersafwikkeling rondom de school. Waarom?

  • De tunnel was een te dure oplossing: meer dan een miljoen euro voor een beperkt aantal fietsers en voetgangers. Het autoverkeer zou overigens nog steeds via de wijk moeten worden afgewikkeld.
  • Daarnaast wordt een tunnel door velen als sociaal onveilig ervaren.
 • 9. Waarom geen rotonde?

  Velen in de wijk rondom de nieuwe schoollocatie zien een aparte rotonde als dé oplossing voor de verkeerstoename. De raad heeft toch afgezien van het bouwen van een extra rotonde op de Schelmseweg ter hoogte van de Bremlaan. Waarom?

  • Allereerst; de Schelmseweg is een provinciale weg; de provincie bepaalt dus welke aanpassingen de gemeente aan die weg mag doen. Wordt een knelpunt toegevoegd, dan moet er volgens de provincie ook een knelpunt worden weggehaald.
  • De provincie heeft aangegeven dat, om een extra rotonde op de Schelmseweg te mogen realiseren, het afsluiten van de Hertog van Gelrestraat een absolute voorwaarde is.
  • Dit betekent dat een complete wijk altijd hinder ondervindt van deze, door de provincie verplichte, verkeersaanpassing, terwijl de rotonde slechts vier keer per dag een kwartier voor het specifieke schoolverkeer wordt gebruikt.
  • Drie rotondes binnen 1 kilometer wordt door vele inwoners van Rozendaal als niet wenselijk ervaren.
  • De hoge aanlegkosten kosten (circa € 900.000 excl BTW) voor de aanleg van deze rotonde.
 • 10. Hoe gaan we de nieuwbouw betalen?

  De kosten voor de bouw van de school, inclusief aankoop grond, bouwrijp maken etc. zijn geraamd op circa € 4,8 miljoen.

  Deze kosten worden gedekt uit de opbrengst van de nieuwbouw op De Del 6-7. De netto opbrengsten van deze nieuwbouwwijk zijn becijferd op circa € 5,5 miljoen.

  De ruimte in het budget (de reserve) is dus circa € 700.000.

  More

  Daar de bouwplannen nog moeten worden aanbesteed heeft het college besloten om de onderbouwing van de circa € 4,8 miljoen bouwkosten vertrouwelijk aan de raad te laten zien. Daarnaast zijn alle raads- en commissieleden tijdens een besloten vergadering geïnformeerd . De projectleider Mark Penninkhof heeft deze raming opgesteld en onderbouwd. Wij achten deze raming reëel.

  De opbrengsten van de nieuwbouwwijk zijn ook goed doorgerekend. Het grootste deel van het nieuwbouwproject is verkocht aan ontwikkelaar Credo, met een contractueel vastgelegde gegarandeerde opbrengstwaarde. Zodra het bestemmingsplan is gewijzigd zal Credo over dit bedrag rente gaan betalen. Daarnaast wordt pro rato per verkocht perceel aan de gemeente het verschuldigde bedrag overgemaakt, met dien verstande dat het nog openstaande bedrag per 2020 gegarandeerd wordt overgemaakt. Hier loopt de gemeente dus geen risico. En Er is een groepsgarantie. Pas als de moedermaatschappij VolkerWessels, failliet zou gaan loopt de gemeente een risico

  Het overige deel van het nieuwbouwproject zijn vrij uit te geven kavels, die eigendom zijn van de gemeente Rozendaal. Hier loopt de gemeente wél een financieel risico, want de opbrengsten komen pas binnen op het moment dat de kavels zijn verkocht. Wij achten dit risico acceptabel.

 • 11. En gaat Rozendaal niet failliet aan?

  De gemeente Rozendaal is vaak in het nieuws in Nederland omdat het de hoogste reserves heeft per hoofd van de bevolking. De totale reserves van de gemeente bedragen € 7.500.000. Circa € 3.300.000 zijn bestemmingsreserves. En € 4.200.000 zijn algemene reserves, waarop wij niet willen interen. Over de reserves ontvangt de gemeente door gewijzigd beleid uit Den Haag nagenoeg geen rente inkomsten meer. De coalitie heeft in haar coalitieakkoord aangeven niet te willen interen op deze grote pot reserves. Als toch door nu nog onbekende oorzaken de € 700.000 ruimte in het budget voor de bouw van de school (zie ook vraag 10) te weinig zou zijn, is interen op het eigen vermogen, hoewel niet wenselijk, wel mogelijk. Daarmee gaat de gemeente Rozendaal niet failliet.

  Met andere woorden, Rozendaal loopt geen noemenswaardig financieel risico.

 • 12. Trouwens hoe gaat het met de ontwikkeling van de nieuwbouw op de Del?

  De procedure om het bestemmingsplan op De Del te wijzigen heeft een lange doorlooptijd gehad. Op woensdag 11 november jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouwplannen op De Del. De Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld en geeft daarmee akkoord op de nieuwbouwplannen. Dit betekent dat de financiering van de nieuwbouw van de Dorpsschool is veiliggesteld. Er hebben zich al veel geïnteresseerde kandidaat-kopers gemeld bij zowel Credo als de gemeente. De gemeente zal op korte termijn starten met het bouwrijp maken van de grond.

   

 • 13. Wat is de planning voor de bouw van de school?

  De raad heeft in de vergadering van 28 april 2015 het college verzocht om de bestemmingsplanwijziging voor te bereiden. Naar verwachting zal de raad in het najaar van 2015 haar akkoord geven over deze bestemmingsplanwijziging. Inwoners van Rozendaal hebben dan de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen kunnen door het college worden meegenomen in een herziene versie van de wijziging van het bestemmingsplan, waarna de raad weer haar akkoord geeft. Naar verwachting is dat in het voorjaar van 2016.

  Het bestemmingsplan is dan gewijzigd en de gemeente kan starten met de nieuwbouw, tenzij bezwaarmakers hiertegen in beroep gaan. Een procedure tot de Raad van State kan circa een jaar duren. R’74 houdt er daarom rekening mee dat de bouw pas in het voorjaar van 2017 kan starten. Uitgaande van één jaar bouwtijd voor een school hopen wij medio 2018 de school op te kunnen leveren. Wij beseffen dat dit nog erg lang duurt, zeker gezien de status van de huidige school. De gemeente moet zich houden aan de voorschriften en kan dit proces niet versnellen