Rosendael '74 is één van de drie lokale politieke partijen in Rozendaal

Nieuws

Aanvulling op onze open brief aan leden MR en OR van Dorpsschool Rozendaal

Geschreven: maandag 14 januari 2019

De medezeggenschapsraad, ouderraad en directie van de Dorpsschool hebben - na ontvangst van onze open brief over de situatie bij de oversteek aan de Schelmseweg - direct gereageerd en gevraagd om een gesprek met onze fractie.

Bovengenoemde partijen geven aan tot op heden weinig reacties of vragen van ongeruste ouders over de oversteek te hebben ontvangen, maar wilden wel graag meer achtergrondinformatie over de situatie, gemaakte keuzes in het verleden, reeds genomen acties en de status daarvan.

Het gesprek met R'74 heeft op dinsdag 5 februari jl. plaatsgevonden. We hebben in het gesprek aangegeven dat de gemeente, in overleg met de Provincie, momenteel druk doende is om de attentiewaarde van de oversteek te verhogen. Daarnaast hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de te nemen stappen en een handig tijdsbestek waarop acties en aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.

Het lijkt logisch om de evaluatie van de verkeerssituatie rond de school, in de wijk en bij de oversteek - die uiterlijk in mei van dit jaar gedaan wordt - af te wachten en op basis van de aanbevelingen eventuele aanvullende handelingen te doen. Dat kan de inzet van klaar-overs zijn, maar het kunnen ook andere maatregelen betreffen.

We houden u op de hoogte: wordt vervolgd!

Open brief aan leden MR en OR van Dorpsschool Rozendaal

Geschreven: maandag 14 januari 2019

Geachte MR en OR leden van de Dorpsschool,

Afgelopen November hebben de kinderen uit Rozendaal en Velp hun nieuwe gebouw aan de Akkerlaan mogen innemen; wat een feest! Eindelijk.

Vanuit onze partij, Rosendael ’74, en onze coalitiepartner het PAK zijn er veel uren besteed en lastige beslissingen genomen om tot realisatie van deze nieuwbouw te komen. Dit verhaal is bij de meesten van u wel bekend.

De reden voor deze mail aan u is de volgende: wij krijgen berichten van bezorgde ouders dat de oversteek bij de Schelmseweg tot onveilige situaties voor de kinderen leidt. Het aantal kinderen die de oversteek maken is toegenomen nu de school aan de andere kant van deze provinciale weg staat.

Uit de afgelopen 10 jaar is wel gebleken dat de provincie maar moeilijk te sturen is als het gaat over haar weg. B&W van Rozendaal hebben met veel moeite medewerking verkregen om de nieuwe oversteek te creëren. Ook nu is B&W bezig om met de provincie te bekijken wat er verbeterd kan en mag worden. Als wij onze zin krijgen worden er extra waarschuwingsborden of lichten (zoals b.v. “let op: school!”) geplaatst, maar dat is helemaal niet zeker wegens de opstelling door de provincie (en niet B&W van Rozendaal).

Derhalve onze oproep aan u allen om op korte termijn een besluit te nemen of de ouders van de Dorpsschool zelf ook een bijdrage willen leveren aan de veiligheid van hun kinderen op weg naar school. De meeste eenvoudige en effectieve oplossing zijn o.i. klaar-overs bij de bewuste oversteek. Dit is een beproefde methode en is bij wijze van spreken al met 10 ouders samen met (een van) hun kinderen (wel 9 of 10+ jaar oud) te organiseren (ofwel 1 beurt per week). Wij begrepen vanuit B&W dat er al een klaar-overpakket beschikbaar is bij onze buurgemeente Rheden. Een klaar-overschema zou binnen 30 dagen te realiseren moeten zijn. Waar een wil is ...

Vanuit het schoolbestuur begrepen we echter dat zij de organisatie en uitvoer van klaar-overs niet zien gebeuren. Wij willen u met klem vragen om onze oproep intern te bespreken en vanuit de MR en/of OR en de ouders ook tot daden over te gaan! Mede dankzij uw inzet wordt de huidige situatie minder gevaarlijk dan hoe deze nu dagelijks wordt ervaren door ouders en kinderen. Met alleen klagen komen wij niet verder.

Namens Rosendael ’74,

Corine ter Brugge
Ronald de Jonge
Gert-Jan Willemse

Nieuwjaarswens Rosendael'74 2019

Geschreven: woensdag 02 januari 2019

Nieuwjaarswens Rosendael74 2019

 

Beste inwoner van Rozendaal,


Wij wensen u namens Rosendael’74 een bijzonder goed, gezond en voorspoedig 2019. In het nieuwe jaar nemen we afscheid van onze huidige burgemeester en verwelkomen we Ester Weststeijn-Vermaat als kersverse ‘burgermoeder’.

Wat zijn onze goede voornemens voor 2019?

 • We zijn blij met het behoud van onze zelfstandigheid en we beloven u dat we die zullen koesteren. Behoud van goede voorzieningen in onze gemeente tegen lage gemeentelijke belastingen blijft één van onze doelstellingen.
 • Doorgaan met de huidige werkwijze: daadkrachtig, financieel verstandig en verbindend. Rosendael’74 maakt sinds jaar en dag deel uit van de coalitie en is daarmee een stabiele factor in de gemeenteraad en het college.
 • Het is één van onze aandachtspunten om de kinderen te laten wandelen en fietsen naar school. Daarnaast hebben we veel aandacht voor een vlotte verkeersdoorstroming bij de nieuwe Dorpsschool.
 • Rosendael’74 vindt het milieu heel belangrijk. Om inwoners te stimuleren om over te stappen naar het gebruik van duurzame energiebronnen stellen wij een subsidie voor groenere huishoudens voor. En er is meer mogelijk om de CO2-uitstoot te verminderen. In het voorjaar wordt hiervoor een concreet plan gepresenteerd.
 • Bovendien streven wij naar het aanbrengen van klinkers in straten waarvan het asfalt vervangen moet worden, naar nieuwbouw op de Steenhoek voor alle leeftijden die past bij de buurt en gaan we voor aantrekkelijke speelvoorzieningen – zoals in de nieuwbouwwijk de Del - die in samenspraak met buurtbewoners gerealiseerd worden.

Ons volledige verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn op onze website te lezen en eventueel te downloaden.

Mocht u nog aanvullende ideeën hebben, ons willen helpen b.v door lid te worden van Rosendael '74 om onze gesteld speerpunten te realiseren, meldt u dan aan op onze website
of bel : 0622200897 ( Marieke Albricht).

  Footer 2018

 

Onze flyer is hier te downloaden

Algemene ledenvergadering 13 december 2018

Geschreven: zondag 02 december 2018

Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de kiesvereniging Rosendael‘74.

Geachte Leden,

Het bestuur van de kiesvereniging Rosendael ’74 nodigt U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering op donderdag 13 december om 20.00 uur in de raadszaal van het Gemeentehuis.

De volgende agenda willen wij met U behandelen:

 1. Welkom en Opening
 2. Vaststellen concept-notulen Algemene ledenvergadering 2017 (bijgevoegd)
 3. Benoemen als penningmeester de heer A.C.L. Adema
 4. Financiële verantwoording verenigingsjaar
 5. Verslag kascontrole
 6. Presentatie actuele onderwerpen door de raads- en commissieleden
 7. Rondvraag en sluiting

Wij rekenen op uw komst.

Voor degenen die niet in staat zijn om op eigen gelegenheid te komen, is er een mogelijkheid om gehaald en gebracht te worden.

Indien U van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken,kunt U telefonisch contact opnemen met de secretaris van Rosendael '74

Namens het bestuur,
Martin Tuit
Secretaris Rosendael “74
026-3634669

Algemene beschouwingen 2018

Geschreven: woensdag 07 november 2018

Algemene beschouwingen van Rosendael ’74 
bij de begroting 2019 van de gemeente Rozendaal.

Beschouwingen 2018

 

Geachte voorzitter, wethouders, leden van de Raad en overige toehoorders,


Inleiding

Dit zijn de eerste algemene beschouwingen sinds het aantreden van de nieuwe raad en college in april jl.
Het was in meerdere opzichten een bijzondere zomer. Met succes hebben we onze zelfstandigheid verdedigd, zijn vervolgens het burgemeesters traject ingegaan en inmiddels heeft de raad mevrouw Ester Weststeijn voorgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. We zullen eind januari 2019 op feestelijke wijze afscheid nemen van onze huidige burgemeester en zullen vervolgens in februari mevrouw Weststeijn van harte welkom heten.
Wij danken alle ambtenaren, de burgemeester en de wethouders voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. We zijn op weg om een moderne beheergemeente 2.0 te worden, daar wordt veel werk voor verzet door alle partijen en Rosendael ’74 wil haar waardering daarvoor nadrukkelijk uitspreken.
Het was ook een lange, warme en bijzonder droge zomer. Zijn dit effecten van de klimaatverandering? Hoe dan ook, het wordt duidelijk dat we voorbereid moeten zijn op natte, maar wellicht ook op langdurige, zeer droge periodes.
Daarom is het goed om te horen dat de gemeente zich dat ook realiseert, en bijvoorbeeld in 2019 een klimaatstresstest light uit zal voeren om te bepalen of onze riolering en watersystemen niet alleen voldoende bestendig zijn tegen overstroming en wateroverlast, maar ook tegen hitte en droogte! Enkele jaren geleden spraken we nog niet over een klimaatstresstest voor rioleringen, het klinkt niet als een fancy onderwerp, maar toch is het belangrijk.

Coalitie

We zijn pas enkele maanden op weg, maar de coalitie treedt wederom voortvarend op.
Beloften die we in april in ons coalitieakkoord hebben opgenomen, komen we nu al na.

 • We gaan, wanneer het wegdek of riolering aan vervanging toe zijn op binnenwegen asfalt vervangen door klinkers, passend bij het karakter van Rozendaal.
 • Er is extra expertise aangetrokken om de energietransitie concreet vorm te geven. Over de gemaakte stappen met betrekking tot de energietransitie kom ik zo te spreken.
 • Ten aanzien van de organisatieverandering worden er nu concrete stappen gezet. Optimale service aan onze burgers blijft gegarandeerd, maar door nauwere samenwerking met Rheden en de Connectie wordt onze gemeente minder kwetsbaar.
 • De ontwikkelvisie voor de locatie Steenhoek is inmiddels gereed, waarbij Rosendael ’74 heeft gekozen voor snelle sloop van het oude gebouw, en nieuwbouw op deze plek.

Financiën

Allereerst wil ik onze dank uitspreken aan de wethouder en alle ambtenaren die hebben bijgedragen aan het opstellen van deze overzichtelijke en duidelijke uiteenzetting van de begroting. Onze vragen zijn adequaat beantwoord. Dank daarvoor.

We kunnen vaststellen dat de bangmakerij van de oppositie gedurende afgelopen jaren onnodig is geweest. De programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting voor de daaropvolgende jaren stemt ons positief. De geprognotiseerde uitgaven en inkomsten blijven goed in balans. Met onze reserves is er ruimte om vereiste investeringen voor b.v. de reorganisatie of energietransitie mogelijk te maken
Het meerjarenperspectief laat nog enige ruimte voor noodzakelijke dan wel gewenste beleidsintensiveringen en de OZB stijgt heel beperkt met het inflatiepercentage van 1% .

We zien een comfortabele post vrij besteedbare reserves van € 4,9 mln., de weerstandsratio blijft net als vorig jaar op een uitstekend peil. Twee indicatoren die aangeven dat de gemeente Rozendaal er financieel gezond voor staat en wat dat betreft toekomstbestendig is.

Verhuizing van de school en het fietsende schoolkind

Niet alleen wij zijn heel blij dat in november de verhuizing naar de nieuwe dorpsschool gaat plaatsvinden, maar ook leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen bijna niet meer wachten.
We hebben een rondleiding gehad in het gebouw en het ziet er prachtig en kleurrijk uit. Je zou wensen dat je weer jong was en in zo’n gebouw les zou krijgen.

Rosendael ’74 heeft de gezondheid van haar inwoners hoog in het vaandel staan.
Ik wil in deze Algemene Beschouwingen ingaan op het belang van bewegen voor jongeren. Uit onderzoek is vast komen te staan dat jongeren te weinig bewegen. Slechts 23% van de Nederlandse kinderen (4 tot 12 jaar) voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (*1).
Kinderen die met de fiets naar school gaan, hebben een beter waarnemingsvermogen, hun fysieke conditie is beter, hun motoriek wordt beter ontwikkeld, en ze kunnen de risico’s in het verkeer beter inschatten. De fietsvaardigheden van kinderen ontwikkelen zich sneller wanneer ze zo snel mogelijk zelf verkeerservaring opdoen. Zij kunnen dit volgens de Fietsersbond het beste leren door zelfstandig naar school te fietsen (*2).

Als kinderen fietsend naar school gaan slaan we meerdere vliegen in één klap:

 • Kinderen (en hun ouders) zijn in beweging, met de hierboven genoemde voordelen.
 • De motorische verkeersintensiteit rondom de school neemt af; minder overlast voor omwonenden
 • Het milieu wordt minder belast, minder uitlaatgassen rondom het speelplein.

De Fietsersbond heeft een aantrekkelijke campagne ontwikkeld ‘Het Fietsende Schoolkind’.

Bij deze hebben in dit kader twee verzoeken van ons aan de wethouder:

 1. We willen u nadrukkelijk vragen om aan deze campagne aandacht te besteden.
 2. Kunt u toezeggen dat we voor de zomervakantie een evaluatie plus actieplan hebben omtrent de verkeersafwikkeling rondom de nieuwe school?

Speelplekken

Rosendael’74 blijft open staan voor de wensen van o.a. de kinderburgemeester, buurtbewoners van de Del en buurtvereniging Leermolensenk voor initiatieven op het gebied van sport en spel. We vinden het belangrijk dat er voldoende speelplekken in ons dorp zijn. Recentelijk is de nota speelvoorzieningen vastgesteld en hebben we kunnen instemmen met een nieuwe voorziening aan de Hertog van Gelrestraat. Met inwoners van de nieuwbouwwijk de Del zijn gesprekken gevoerd om ook hier tot een mooie voorziening te komen.

Energietransitie

Veel lof voor de portefeuillehouder Energietransitie die zeer actief aan de slag is gegaan met een aantal punten uit het coalitieakkoord. We hebben inmiddels de Koersnotitie Duurzaamheid kunnen beoordelen en kijken uit naar een concrete uitvoeringsagenda, met als doel op de lange termijn: Rozendaal klimaatneutraal.

Belangrijke aspecten waarop gelet moet worden zijn: investeren we niet te vroeg - of anders gezegd-investeren we wel in de juiste technologie, hoe zit het met de financiering en is er genoeg draagvlak voor de plannen. Eind dit jaar moet er een Klimaatakkoord liggen van de overheid. We zien in Den Haag dat ene coalitiepartij op de rem trapt, de ander juist op het gaspedaal en weer een andere partij probeert op diverse punten het onverenigbare te verenigen.

Het kabinet wil dat de onderhandelaars aan de 5 klimaattafels vóór 1 december met een eindvoorstel komen. Dat is een ambitieus streven, gezien de uitdagingen die er op dit moment nog op tafel liggen. Dat betekent ook dat we op dit moment nog niet weten hoe het er (financieel) precies voorstaat. Wat kunnen we verwachten van de overheid?

Ten aanzien van de energietransitie doen we een aantal beloftes aan onze inwoners waar we ons wél aan willen houden. Denk aan de eenmalige subsidie van €1.000,- per huishouden voor duurzame investeringen in bijv. zonnepanelen (bij een minimuminvestering van € 3.000). Die uitgaven wil Rosendael ‘74 wel op een onderbouwde en verantwoorde manier doen.

Rosendael ’74 heeft altijd goed op de centen gelet. We zijn een kleine gemeente en dat betekent dat een onverwachte tegenvaller een grote impact kan hebben op onze reserves. We moeten daar dus voorzichtig mee omgaan en geen geld over de balk gooien. Toch zijn we niet benauwd om onze belofte na te komen.
Onze algemene reserve wordt mogelijk het komend jaar al aangevuld met de opbrengst van de verkoop van grond aan de Steenhoek. Rozendaal kan dus een flink bedrag investeren in de vereiste energietransitie. De door R’74 beoogde subsidie per huishouden, potentieel een eenmalige uitgave van maximaal € 700.000, kan onze gemeentekas prima dragen.

Wel stellen we voor om, voordat we te snelle stappen gaan zetten, even ons geduld te bewaren en de concrete uitvoeringsagenda van de wethouder én het landelijke klimaatakkoord af te wachten voordat we definitieve besluiten gaan nemen.

Afsluiting

Voorzitter, ik zou nog een tijd door kunnen gaan met het bespreken van interessante onderwerpen waar wij gedurende het komende jaar in onze gemeente mee aan de slag zullen gaan, maar ik ga mijn verhaal afronden.
Voor alle duidelijkheid, Rosendael ’74 gaat akkoord met de voorstellen voor en de financiële effecten van:

 • Asfalt vervangen door klinkers (besproken op 30 oktober 2018);
 • Promotie Veluwe;
 • Jongerenactiviteiten;
 • Onderzoeken Sociaal Domein;
 • Bijdrage zwembad Rheden;
 • Organisatieontwikkeling (besproken op 30 oktober 2018).

Deze punten zijn terug te vinden in het raadsbesluit van vandaag 6 november.

Zoals we in het burgemeestersprofiel hebben geschreven, Rozendalers zijn trots op hun unieke zelfstandige gemeente, deze parel in Gelderland.
Het is fijn om te zien dat het College, ambtenaren, raadsleden en inwoners hier eensgezind aan bijgedragen hebben en aan zullen blijven bijdragen.

Een speciaal slotwoord voor u, voorzitter. Dit zijn de laatste Algemene Beschouwingen die u in uw functie als burgemeester mee maakt. Veel dank zijn we aan u verschuldigd voor de wijze waarop u altijd met trots, humor en elan, maar ook met waardigheid op de juiste momenten, Rozendaal heeft vertegenwoordigd en de Rozendaalse belangen heeft uitgedragen. Dank daarvoor!

Ik dank u voor uw aandacht,
Mede namens Gert-Jan Willemse en George van Gorkum,
Corine ter Brugge

 

De beschouwingen zijn hier te downloadenpdfAlgemene Beschouwingen 2018

In Memoriam Otto Nijman

Geschreven: vrijdag 05 oktober 2018

Otto Nijman

 

In Memoriam Otto Nijman

Op 21 september is Otto Nijman overleden. Hij was gedurende lange tijd sinds de tachtiger jaren onze penningmeester. Naast zijn financiële taak, die hij zeer nauwgezet vervulde, droeg hij met zijn wijsheid en langdurige ervaring steeds bij aan overleg en besluitvorming in ons bestuur. Ook als persoon met wijsheid en humor zullen wij hem zeer missen.

 Het bestuur van Rosendael '74

Overlijden André van den Nieuwenhof

Geschreven: dinsdag 31 juli 2018

André van den Nieuwenhof overleden.

Woensdag 25 juli j.l. overleed op 90 jarige leeftijd één van de mede-initiatiefnemers van onze kiesvereniging.

André bracht als NS-man geruime tijd zijn nuchtere inzichten in bij de Stuurgroep, die ons raadslid Hans Koorenhof bijstond in zijn raadslidmaatschap.

Op dinsdag 31 juli j.l. namen wij in Dieren afscheid van hem.

Wij zijn André veel dank verschuldigd en wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Het Bestuur van Rosendael '74

Coalitieakkoord Rosendael '74 en Pak Rozendaal April 2018

Geschreven: zondag 22 april 2018

Voorpagina

 

Rosendael 74 en PAK Rozendaal sluiten coalitieakkoord

De politieke partijen Rosendael 74 en PAK Rozendaal vormen de komende jaren opnieuw een coalitie in de gemeente Rozendaal. De twee partijen sluiten voor de periode 2018-2022 een coalitieakkoord.

De twee partijen vormden de afgelopen vier jaar al een coalitie. De samenwerking tussen Rosendael ’74 en PAK Rozendaal verliep uitstekend en smaakt naar meer. Ook de verkiezingsuitslag maakt duidelijk dat de Rozendaalse kiezer de resultaatgerichtheid van deze coalitie waardeert.
In het coalitieakkoord noemen de partijen twee speerpunten. Dat is een toekomstbestendige gemeente en een duurzaam Rozendaal.

Zelfstandig Rozendaal

Om als gemeente zelfstandig te kunnen blijven, is het noodzakelijk dat Rozendaal de steeds verder toenemende opgaven op het gebied van digitale dienstverlening, zorg, duurzaamheid en ruimtelijke ordening oppakt. De twee partijen steunen het reeds ingezette verandertraject voor een toekomstbestendige ambtelijke organisatie. Ze vinden het ook belangrijk dat dit verandertraject door álle partijen wordt gedragen en ondersteund. Nu de huidige burgemeester per 1 februari 2019 zijn functie zal neerleggen, streeft de coalitie naar een Kroonbenoemde burgemeester op dezelfde datum.

Duurzaam Rozendaal

De twee partijen beseffen dat het een grote opgave is om Nederland duurzaam te maken. Hiervoor is een energietransitie noodzakelijk waaraan de twee partijen graag een bijdrage leveren. Een van de eerste actiepunten is het opstellen van een langetermijnvisie en een concrete uitvoeringsagenda met als doel op de lange termijn: Rozendaal klimaatneutraal. Ook zijn de twee partijen bereid om hiervoor kennis in huis te halen en investeringen te doen.

Wethouders

De partijen hebben twee wethouders naar voren geschoven. Lijsttrekker Marieke Albricht is namens Rosendael ’74 de kandidaat-wethouder. Zij krijgt onder meer financiën, openbare werken en ruimtelijke ordening in haar portefeuille.
PAK Rozendaal draagt Anton Logemann als kandidaat-wethouder voor. Hij was de afgelopen vier jaar ook al wethouder. In zijn portefeuille zitten onder meer het sociale domein en energietransitie.

 

Voor het volledige coalitieakkoord zie: Coalitieakkoord 2018-2022

Rosendael '74 grootste partij na de verkiezingen

Geschreven: donderdag 22 maart 2018

Op 21 maart jl. waren de gemeenteraadsverkiezingen, met een voor Rozendaal historisch resultaat!

Rosendael '74 bedankt alle kiezers voor het in ons gestelde vertrouwen.


Rosendael ‘74 kreeg 390 stemmen (39.3%) en is daarmee de grootste partij van Rozendaal geworden!
PAK is met 313 (30.8%)stemmen de tweede partij van onze gemeente.
BGR (voorheen de grootste partij) heeft net iets minder stemmen dan het PAK gekregen, namelijk 296 (29.6%).
De zetelverhouding wordt 3-3-3, daarmee hebben de drie partijen evenveel zetels.
Op donderdag 29 maart worden de raadsleden benoemd tijdens een extra raadsvergadering (aanvang 20 uur).

Voor R ‘74 zijn dat Marieke Albricht, Corine ter Brugge en George van Gorkum.

Op korte termijn starten de gesprekken tussen de partijen over het vormen van een coalitie. Het streven is om op 24 april het coalitieakkoord gereed te hebben zodat de nieuwe wethouders kunnen worden geïnstalleerd. Voor R ‘74 is Marieke Albricht de beoogd wethouder. In dat geval treedt Gert-Jan Willemse toe als raadslid.

Flyer verkiezingen 2018

Geschreven: maandag 19 februari 2018

Verkiezingsfilmpje Rosendael '74

Geschreven: zaterdag 10 februari 2018

Vlog van Rosendael '74 over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Rozendaal

 

Uitspraak Raad van State : Bouw Dorpsschool mag doorgaan

Geschreven: donderdag 01 februari 2018

Na een jarenlange discussie over de nieuwbouw van de Dorpsschool, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de beroepen die waren gericht tegen de nieuwbouw op de locatie Bremheuvel afgewezen. Wij zijn niet verbaasd over deze uitspraak, want de voorzieningenrechter heeft de gemeente op 18 april 2017 al in het gelijk gesteld. Daarom is ook snel na die uitspraak begonnen met de bouw.

Op één ondergeschikt punt vernietigt de Raad van State het plan.
De wijzigingsbevoegdheid om het plan in de toekomst desgewenst te kunnen wijzigen ten behoeve van andere maatschappelijke voorzieningen dan een school met bijbehorende gymvoorzieningen, peuterspeelzaal en kinderopvang vond de bestuursrechter te ruim.
De gemeente zal de vernietiging van dit onderdeel binnen vier weken publiceren. Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de kapvergunning zijn door de uitspraak onherroepelijk geworden.

Wij gaan ervan uit dat de kinderen dit najaar de nieuwe school kunnen betrekken. Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe school niet alleen mooi en duurzaam is, maar ook een aantrekkelijke leeromgeving voor de kinderen oplevert. Kortom een school die past bij Rozendaal.

Voor de volledige uitspraak verwijzen wij naar: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=93855&summary_only=&q=

 

Nieuwjaarswens Rosendael'74

Geschreven: dinsdag 02 januari 2018

RaadFoto2017G

Namens Rosendael '74 een bijzonder goed en voorspoedig 2018, dit jaar zal in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. U komt toch ook stemmen?

Een stem op Rosendael '74 is een stem op Daadkracht. Met behoud van een enthousiaste en ervaren fractie gaan wij voor:

 • Behoud van een zelfstandige gemeente. Daarme houden we zelf de goede voorzieningen in ons dorp in stand tegen relatief lage gemeentelijke belastingen voor u.
 • Een voortzetting van de huidige aanpak: financieel verstandig en verbindend. Rosendael '74 maakt sinds jaar en dag deel uit van de coalitie en is daarmee een stabiele factor in gemeenteraad en het college. De vorige coalitie heeft daadkracht getoond, veel projecten zijn afgerond of staan in de steigers.
 • Veiligheid in het verkeer met aandacht voor de verkeerssituatie (snelheid) op de Schelmseweg en veiligheid rondom uw huis (inbraakpreventie) staan hoog op onze agenda.
 • Energietransitie in Rozendaal, waarbij de gemeente graag het goede voorbeeld geeft (ledverlichting, zonnepanelen). Als extra impuls om bij te dragen aan energietransitie stellen wij een subsidie voor groenere huishoudens voor.

 

Het volledige verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst zijn op onze website te lezen en eventueel te downloaden.

Mocht u nog aanvullende ideeën hebben of ons willen helpen om de gesteld speerpunten te realiseren, meldt u dan aan op onze website of bel : 0622200897 ( Marieke Albricht).

Kyra Jurriëns tot nieuw commissielid R’74 benoemd

Geschreven: donderdag 14 december 2017
Kyra Jurriëns

In de afgelopen raadsvergadering is Kyra Jurriëns namens Rosendael ’74 benoemd tot lid van de Commissie van Advies van de gemeenteraad van Rozendaal.

Kyra is in april van dit jaar op Rozendaal komen wonen en is één van de eerste bewoners van de nieuwe wijk De Del. Zij werkt als adviseur JOGG-aanpak voor de organisatie ‘Jongeren op Gezond Gewicht’. Samen met Corine ter Brugge zal Kyra zich in gaan zetten voor de commissie Sociaal Domein.

Kyra: “Het sociaal domein heeft mijn specifieke aandacht. Wij hebben het goed in Rozendaal, maar ook wij kennen inwoners die net even dat extra zetje nodig hebben om optimaal zelfstandig te kunnen leven en functioneren. Ik wil me daar graag hard voor maken. Net als voor veiligheid en de mooie plekken die Rozendaal rijk is.”

Rosendael ’74 is heel erg blij met deze nieuwe aanwinst voor de partij. Wij wensen Kyra heel veel succes als commissielid!

Persbericht Rosendael '74

Geschreven: woensdag 22 november 2017

Rosendael ’74 heeft de kieslijst vastgesteld

Rozendaal - Rosendael ’74 heeft dinsdag 21 november jl haar kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.

De kieslijst kent voornamelijk bekende gezichten uit de Rozendaalse politiek. De lijsttrekker is, net als tijdens de vorige verkiezingen, de huidige fractievoorzitter Marieke Albricht. Zij is tevens verkozen tot beoogd wethouder indien R’74 weer deelneemt aan een coalitie. Marieke Albricht: “In de afgelopen 8 jaar heb ik met veel plezier zitting genomen in de gemeenteraad, waarvan de laatste 5 jaar als fractievoorzitter. De kennis en ervaring die ik daar heb opgedaan, zet ik graag in een volgende periode in als wethouder. Het is fijn dat de rest van de fractie van R’74 vrijwel ongewijzigd blijft en dat George van Gorkum na 4 jaar wethouderschap nu voor R’74 in de gemeenteraad zitting wil nemen. We zijn heel blij met het nieuwe fractielid Kyra Jurriëns. Zij zal als commissielid samen met Corine ter Brugge de portefeuille Sociale zaken vertegenwoordigen. Ook Gert-Jan Willemse, Ronald de Jonge en Hein Hoek blijven beschikbaar voor R’74”.

Op nummer 2 staat Corine ter Brugge. Zij is nu nog commissielid in het sociale domein maar hoopt na de verkiezingen een plek in de gemeenteraad in te kunnen nemen. Indien Marieke Albricht inderdaad wethouder wordt, zal Corine ter Brugge het fractievoorzitterschap op zich nemen.

Op nummer drie staat George van Gorkum. Hij is momenteel wethouder voor R’74 maar hij heeft aangegeven het na de verkiezingen iets rustiger aan te willen doen. Hij zal terugkeren als gemeenteraadslid. Nummer vier, vijf en zes zijn respectievelijk Gert-Jan Willemse, Ronald de Jonge en Hein Hoek. Deze drie heren zijn nu ook al raads- of commissielid met de nodige ervaring.

De enige nieuwkomer op de lijst is Kyra Jurriëns, zij staat op nummer 7. Kyra is onlangs komen wonen in de nieuwbouwwijk De Del. Nummers 8, 9 en 10 zijn bestuursleden en tevens oud raadsleden of wethouder namens Rosendael ’74, die R’74 nog steeds een warm hart toedragen en zeer betrokken zijn.

De kieslijst van Rosendael ’74 is als volgt:

 1. Marieke Albricht-Brinkman
 2. Corine ter Brugge
 3. George van Gorkum
 4. Gert-Jan Willemse
 5. Ronald de Jonge
 6. Hein Hoek
 7. Kyra Jurriëns
 8. Arno Adema
 9. Ingrid Alberda van Ekenstein
 10. Martin Tuit

Algemene beschouwingen 2017

Geschreven: dinsdag 07 november 2017

Op 7 november werden de Algemene Beschouwingen gehouden.

De algemene beschouwingen zijn voor Rosendael '74 het moment om kritisch te kijken hoe het gaat met onze gemeente.

Daarbij staan twee punten centraal:

 • Staan we waar we zouden willen staan en hebben we bereikt wat we in het coalitieakkoord hebben afgesproken.
 • Wat staat er nog in de steigers voor het jaar 2018

In de beschouwingen van dit jaar werden de volgende hoofdpunten behandeld:

 

De volledige tekst van onze Algemene Beschouwingen kunt u hier terug lezen.

Downloaden kan ook: pdfAlgemene Beschouwingen Rosendael '74 van 2017

 

Start nieuwbouw Dorpsschool

Geschreven: maandag 09 oktober 2017

Vandaag hebben we dan eindelijk een officiele start kunnen maken met de nieuwbouw van de Dorpsschool. Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar we kunnen nu dan eindelijk een start maken met de bouw van de school.

Wij hopen dat er niet te veel oponthoud zal zijn in de winter periode, zodat de kinderen in de herfst van 2018 de school ingebruik kunnen nemen.

Na het welkomst woord van de projectleider, de toespraak van wethouder Logemann en een toespraak van de directeur-bestuurder van Scholengroep Veluwezoom kon men overgaan tot de ludieke starthandeling van een aantal schoolkinderen. Zij onthulden het bord met daarop de partijen die verantwoordelijk zijn voor de bouw van de school.

Hier onder een paar sfeer beelden van deze bijeenkomst.

 

De huidige Dorpsschool
Verouderd en niet meer up to date
Op weg naar de nieuwe locatie
Op de nieuwe locatie
Wethouder Logemann
Mevr. Bruggeman, Directeur-bestuurder Scholengroep Veluwezoom
Onthulling bord
Feestelijke onthulling
Impressie van de nieuwe Dorpsschool
Zo moet het worden

 

Benoeming Ronald de Jonge

Geschreven: woensdag 13 september 2017

Ronald de Jonge benoemd tot raadslid.

Tijdens de raadsvergadering van 12 september jl is Ronald de Jonge namens Rosendael ’74 benoemd tot raadslid voor de gemeente Rozendaal.
Hij neemt de portefeuille Sociaal Domein over van Martinique Visser, zij moest afscheid nemen van de gemeenteraad vanwege haar verhuizing naar Velp.

Installatie Ronald 2 Installatie Ronald

 Ronald is al sinds de verkiezingen van 2014 actief binnen het gemeentebestuur.

Hij vervulde tot op heden de functie van commissielid voor de portefeuille Algemene Zaken en Financiën. Voorlopig zal hij beide functies blijven vervullen.

Wij wensen Ronald veel succes als raadslid!

Fractie Rosendael '74

Een antwoord op al uw vragen over de nieuwe Dorpsschool en de woningbouw op de Del.

Geschreven: woensdag 27 mei 2015

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/rosendael74.nl/httpdocs/modules/mod_spiderfaq/mod_spiderfaq.php on line 25
 • 1. Aanleiding

  Het is onrustig in ons mooie dorp Rozendaal.

  De onrust komt vooral door de plannen voor de bouw van een nieuwe dorpsschool.
  De één vindt dat juist prima; een mooie, nieuwe dorpsschool in de kern van Rozendaal, waar kinderen, dichtbij huis, goed onderwijs krijgen. Een school met eigen parkeerplaatsen, een kiss-and-ride zone en waar het gemotoriseerd verkeer en fietsers zo goed mogelijk worden gescheiden.
  De ander vreest juist overlast van dit haal- en brengverkeer.
  Rosendael ’74 vindt het belangrijk dat de feitelijke informatie duidelijk wordt gecommuniceerd met u, inwoner van Rozendaal.

  En mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben, dan zullen we die uiteraard graag persoonlijk beantwoorden.

 • 2. Duidelijke en complete uitleg in twee stappen.

  Rosendael ’74 wil graag duidelijkheid geven. Niet alleen over de bouw van onze nieuwe dorpsschool, maar ook over de verkeersafwikkeling ervan, de huizenbouw op de Del en hoe we een en ander gaan financieren. We doen dit in twee stappen:

  • Verkorte uitleg, voor de lezer met minder tijd;
  • Uitgebreidere uitleg meer in detail. Klik dan op [Lees meer]
 • 3. Waarom een nieuwe school?

  De huidige Dorpsschool op de Steenhoek is ruim 40 jaar oud en in verval. Verbouwen is geen optie omdat het huidige gebouw al te klein is voor leerlingen van groep 1 t/m 8; de kleuters zitten nog steeds in een noodgebouw aan de Egmondstraat. Ook kan er geen gymzaaltje worden gebouwd. Het verkeer zorgt vier keer per dag voor overlast bij de school en de omliggende straten omdat er geen parkeergelegenheid is op het eigen perceel en te weinig in de omliggende straten.

  More

  In 2005 heeft de gemeenteraad besloten niet te kiezen voor renovatie maar een nieuw schoolgebouw te bouwen, zodat aan alle moderne wensen kan worden voldaan. Er is een programma van eisen opgesteld waarbij naast de reguliere klaslokalen voor 224 kinderen (er zitten nu 250 kinderen op de dorpsschool) ook ruimte is gereserveerd voor kinderdagopvang, een peuterspeelzaal en een gymzaal. Onafhankelijk onderzoek, specifiek voor onze regio, naar de demografische ontwikkelingen in Rozendaal geeft aan dat er nog geen afname van schoolgaande kinderen wordt voorzien. Naar verwachting zal de school voorlopig nog een wachtlijst hebben.

 • 4. Hoe groot wordt die nieuwe school?

  De gemeenteraad heeft al eerder besloten om toekomstbestendig en duurzaam te bouwen en ruimte te bieden voor kinderen van 0 tot 12 jaar. De Dorpsschool zal maximaal 224 leerlingen krijgen (8 groepen van 28 kinderen). Er komen 8 lokalen voor groep 1 t/m 8 en een gymzaaltje. Daarnaast is er ruimte voor een peuterspeelzaal en kinderdagopvang.

  More

  Het programma van eisen komt dan op 2.034m², netjes binnen de wettelijke kaders. Het speelplein voor de kinderen zal 1.032m² bedragen. Voor de ongeveer 165 fietsen is een stalling nodig van 249m². Voor een kiss-and-ride zone en parkeerplaatsen voor de ouders (minimaal 29) en personeel (10) wordt gerekend met 985 – 1.525m². In het totaal is er dan tussen 4.300 en 4.840m² nodig om de nieuwbouw te realiseren. Dit is heel goed inpasbaar op de locatie Bremheuvel.

 • 5. Waarom een gymzaal?

  Bewegen is nodig. In de huidige situatie krijgen de kinderen slechts één maal in de week gym, omdat er in Velp geen gymlokalen beschikbaar zijn voor leerlingen van de Dorpsschool. Ze worden al meer dan 6 jaar één maal in de week (i.p.v. 2x) met een bus naar de Steeg gebracht voor een uur gym.

  More

  Volgens richtlijnen van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk Opvoeding (KVLO) zijn de afmetingen voor een gymzaal bij een basisschool 22 bij 14m en 5,5 meter hoog. Het is bedoeld voor gym voor de scholieren en sporadisch voor kleine Rozendaalse aangelegenheden (bejaardengym, bridgeavond). Het is niet de bedoeling dat deze ruimte wordt gebruikt voor grote (sport)evenementen. Er ligt een motie in de Raad om te onderzoeken of een hoogte van 7 meter wenselijk is. Een hoogte van 7 meter maakt de gymzaal breder inzetbaar. De motie is opgesteld naar aanleiding van opmerkingen die gemaakt zijn door inwoners van Rozendaal dat deze hoogte wenselijk zou zijn. R’74 en PAK willen voors en tegens in kaart brengen, daar een bredere inzet van de gymzaal ook weerstand bij omwonenden oproept. In dat geval zal worden gekozen voor de afmetingen conform de KVLO.

 • 6. Waarom de Bremlaan?

  Bij alle alternatieven die in de afgelopen jaren zijn bekeken, bleef de Bremlaan na een democratisch proces als meest geschikte locatie over. Ligging, grootte, landschappelijke inpasbaarheid, de mogelijkheid om fietsers en auto’s van elkaar te scheiden, maken dit tot een goede locatie. Hier waren overigens destijds alle drie de partijen het over eens, getuige het feit dat de Bremlaan in de top 2 voorkeurlocaties stond van alle partijen.

  More

  Het perceel aan de Bremlaan/Kapellenberglaan is - na het afvallen van de eerste voorkeurslocatie De Del 6-10 - als nieuwe voorkeurslocatie gekozen. Waarop is deze keuze gebaseerd?

  • De ligging van het perceel; in het midden van het dorp en de landschappelijke inpasbaarheid in de omgeving.
  • De grootte van het perceel (circa 10.000 m²) zorgt ervoor dat het grootste gedeelte van de verkeersdrukte op het perceel zelf afgewikkeld kan worden. Parkeerproblemen in de straat waar de meeste scholen mee kampen (zoals ook het geval is bij de huidige schoollocatie aan de Steenhoek) zullen bij de nieuwe dorpsschool verleden tijd zijn omdat op het perceel voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd.Daarnaast komt er een kiss-and-ride zone voor de ouders van de oudere kinderen.
  • Voor de verkiezingen van 2014 was het reeds duidelijk dat het haal- en brengverkeer door de wijk moeten worden afgewikkeld (dit heeft overigens ook de voorkeur van de provincie). Dat maakte alle locaties erg vergelijkbaar, want bij alle locaties moet het verkeer door de wijk. Bij de locatie aan de Bremlaan kunnen ouders parkeren op het perceel in plaats van in de straten er om heen. Het feit dat het grootste gedeelte van de verkeersdrukte op het perceel zelf opgelost kan worden, is een van de redenen dat de locatie aan de Bremlaan de voorkeur kreeg boven de andere locaties (waar dit niet het geval zou zijn).
 • 7. En hoe zit het met het verkeer?

  Hoe komt er toch een veilige verkeersafwikkeling?

  Dit gaat via de zogenaamde variant 2, waarvoor de Raad kort geleden heeft gekozen. Variant 2 houdt in aanrijden via de Mr van Hasseltlaan en Akkerlaan. Wegrijden via Kapellenberglaan (naar boven of beneden). Dit is wat ons betreft de meest natuurlijk eenrichtingsroute, waarbij de fietsers kunnen worden gescheiden van het autoverkeer. Hierbij merken wij op dat de Raad een motie heeft aangenomen om in eerste instantie de huidige wegenstructuur ongewijzigd te laten. Indien aanpassingen in de praktijk wel wenselijk blijken zal in overleg met buurtbewoners worden bezien welke wegen en op welke wijze deze worden aangepast.Overigens gaat het om circa 70 auto’s die op de piekmomenten de kinderen naar school brengen; de andere kinderen komen per fiets of lopend.

  More

  Fietsers uit Velp en de andere kant van Rozendaal kunnen via de rotonde bij Garage Jelsma (wordt door provincie veiliger gemaakt) rijden. Daarnaast hopen wij ter hoogte van de bushalte op de Schelmseweg een grotere oversteek te realiseren. Hierover is de gemeente in gesprek met de provincie. Fietsers vanuit de Kapellenbergwijk zullen veelal het doorsteekje nemen bij de Bremlaan. Uitgezocht wordt of de Bremlaan in de “schoolroute” (dus geen verkeersbesluit) alleen voor fietsers kan worden gemaakt. Na opmerkingen uit de buurt is, door middel van een motie, het plan voor de verkeersafwikkeling iets gewijzigd: in overleg met de direct aanwonenden zal worden bepaald of de gemeente vanaf het begin aanpassingen aan huidige wegenstructuur zal doen. Het lijkt er nu op dat in eerste instantie weinig tot niets wordt aangepast en dat na een bepaalde periode zal worden geëvalueerd welke aanpassingen wenselijk zijn.

  Onderzoeksbureau DHV heeft onderzocht dat ongeveer 100 kinderen met de auto worden gebracht.

  • Omdat broertjes en zusjes in dezelfde auto’s vervoerd worden, komt dit neer op 70 auto’s op de piekmomenten (in de ochtend en in de middag).
  • De auto’s zullen niet in de wijk parkeren maar op het terrein van de school zelf, waardoor de grootste verkeersoverlast beperkt blijft.
  • De overige kinderen gaan lopend of met de fiets naar school.
  • De fietsers zullen voor het grootste gedeelte gescheiden van het gemotoriseerd verkeer het perceel aan de Bremlaan kunnen bereiken. Momenteel overlegt de gemeente met de provincie over de aanleg van een dubbelzijdig fietspad aan de Schelmseweg. Fietsers zouden dan vanaf de vernieuwde en verbeterde rotonde ter hoogte van Garage Jelsma via de Schelmseweg en ingang Bremlaan de school kunnen bereiken. Daarnaast kunnen ze ook via de Kapellenberglaan de school bereiken.
  • Het gebruik van het stuk Kapellenberglaan tussen de rotonde bij Garage Jelsma en de Akkerlaan door gemotoriseerd verkeer wordt ontmoedigd.
  • De auto’s kunnen via de Mr Van Hasseltlaan en de Akkerlaan de schoollocatie bereiken. De ideeën, die de Klankbordgroep heeft voorgesteld om het straatbeeld aan te passen voor een snellere doorstroming naar de Bremlaan zijn door een motie van de coalitie tijdens de laatste raadsvergadering voorlopig stopgezet. Tijdens de inloopavond op 20 april j.l. is namelijk gebleken dat de direct omwonenden van de Van Hasseltlaan geen voorstander waren van deze aanpassing (snellere doorstroming van verkeer betekent ook dat er harder wordt gereden). Op dit gegeven was de motie gebaseerd. Direct omwonenden worden nu geraadpleegd op het moment dat het aan de orde is. Vooralsnog blijft het stratenplan dus ongewijzigd.
  • We hopen dat in 2017/2018 (als de nieuwe dorpsschool is gerealiseerd) de school over is gegaan op een continurooster - zodat de piekmomenten beperkt blijven tot twee keer 15 minuten per dag. Het is een landelijke trend dat steeds meer scholen over gaan op een continurooster. Wij hebben hier als gemeente echter geen zeggenschap over.
  • En last but not least; Rosendael ’74 is een groot voorstander om leerlingen met de fiets naar school te laten komen zodat gemotoriseerd verkeer in de wijk tot een minimum beperkt blijft.
 • 8. Waarom geen tunnel?

  Kort geleden is de tunnel definitief afgevallen als alternatief voor de verkeersafwikkeling rondom de school. Waarom?

  • De tunnel was een te dure oplossing: meer dan een miljoen euro voor een beperkt aantal fietsers en voetgangers. Het autoverkeer zou overigens nog steeds via de wijk moeten worden afgewikkeld.
  • Daarnaast wordt een tunnel door velen als sociaal onveilig ervaren.
 • 9. Waarom geen rotonde?

  Velen in de wijk rondom de nieuwe schoollocatie zien een aparte rotonde als dé oplossing voor de verkeerstoename. De raad heeft toch afgezien van het bouwen van een extra rotonde op de Schelmseweg ter hoogte van de Bremlaan. Waarom?

  • Allereerst; de Schelmseweg is een provinciale weg; de provincie bepaalt dus welke aanpassingen de gemeente aan die weg mag doen. Wordt een knelpunt toegevoegd, dan moet er volgens de provincie ook een knelpunt worden weggehaald.
  • De provincie heeft aangegeven dat, om een extra rotonde op de Schelmseweg te mogen realiseren, het afsluiten van de Hertog van Gelrestraat een absolute voorwaarde is.
  • Dit betekent dat een complete wijk altijd hinder ondervindt van deze, door de provincie verplichte, verkeersaanpassing, terwijl de rotonde slechts vier keer per dag een kwartier voor het specifieke schoolverkeer wordt gebruikt.
  • Drie rotondes binnen 1 kilometer wordt door vele inwoners van Rozendaal als niet wenselijk ervaren.
  • De hoge aanlegkosten kosten (circa € 900.000 excl BTW) voor de aanleg van deze rotonde.
 • 10. Hoe gaan we de nieuwbouw betalen?

  De kosten voor de bouw van de school, inclusief aankoop grond, bouwrijp maken etc. zijn geraamd op circa € 4,8 miljoen.

  Deze kosten worden gedekt uit de opbrengst van de nieuwbouw op De Del 6-7. De netto opbrengsten van deze nieuwbouwwijk zijn becijferd op circa € 5,5 miljoen.

  De ruimte in het budget (de reserve) is dus circa € 700.000.

  More

  Daar de bouwplannen nog moeten worden aanbesteed heeft het college besloten om de onderbouwing van de circa € 4,8 miljoen bouwkosten vertrouwelijk aan de raad te laten zien. Daarnaast zijn alle raads- en commissieleden tijdens een besloten vergadering geïnformeerd . De projectleider Mark Penninkhof heeft deze raming opgesteld en onderbouwd. Wij achten deze raming reëel.

  De opbrengsten van de nieuwbouwwijk zijn ook goed doorgerekend. Het grootste deel van het nieuwbouwproject is verkocht aan ontwikkelaar Credo, met een contractueel vastgelegde gegarandeerde opbrengstwaarde. Zodra het bestemmingsplan is gewijzigd zal Credo over dit bedrag rente gaan betalen. Daarnaast wordt pro rato per verkocht perceel aan de gemeente het verschuldigde bedrag overgemaakt, met dien verstande dat het nog openstaande bedrag per 2020 gegarandeerd wordt overgemaakt. Hier loopt de gemeente dus geen risico. En Er is een groepsgarantie. Pas als de moedermaatschappij VolkerWessels, failliet zou gaan loopt de gemeente een risico

  Het overige deel van het nieuwbouwproject zijn vrij uit te geven kavels, die eigendom zijn van de gemeente Rozendaal. Hier loopt de gemeente wél een financieel risico, want de opbrengsten komen pas binnen op het moment dat de kavels zijn verkocht. Wij achten dit risico acceptabel.

 • 11. En gaat Rozendaal niet failliet aan?

  De gemeente Rozendaal is vaak in het nieuws in Nederland omdat het de hoogste reserves heeft per hoofd van de bevolking. De totale reserves van de gemeente bedragen € 7.500.000. Circa € 3.300.000 zijn bestemmingsreserves. En € 4.200.000 zijn algemene reserves, waarop wij niet willen interen. Over de reserves ontvangt de gemeente door gewijzigd beleid uit Den Haag nagenoeg geen rente inkomsten meer. De coalitie heeft in haar coalitieakkoord aangeven niet te willen interen op deze grote pot reserves. Als toch door nu nog onbekende oorzaken de € 700.000 ruimte in het budget voor de bouw van de school (zie ook vraag 10) te weinig zou zijn, is interen op het eigen vermogen, hoewel niet wenselijk, wel mogelijk. Daarmee gaat de gemeente Rozendaal niet failliet.

  Met andere woorden, Rozendaal loopt geen noemenswaardig financieel risico.

 • 12. Trouwens hoe gaat het met de ontwikkeling van de nieuwbouw op de Del?

  De procedure om het bestemmingsplan op De Del te wijzigen heeft een lange doorlooptijd gehad. Op woensdag 11 november jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake de bestemmingsplanwijziging voor de nieuwbouwplannen op De Del. De Raad van State heeft de gemeente in het gelijk gesteld en geeft daarmee akkoord op de nieuwbouwplannen. Dit betekent dat de financiering van de nieuwbouw van de Dorpsschool is veiliggesteld. Er hebben zich al veel geïnteresseerde kandidaat-kopers gemeld bij zowel Credo als de gemeente. De gemeente zal op korte termijn starten met het bouwrijp maken van de grond.

   

 • 13. Wat is de planning voor de bouw van de school?

  De raad heeft in de vergadering van 28 april 2015 het college verzocht om de bestemmingsplanwijziging voor te bereiden. Naar verwachting zal de raad in het najaar van 2015 haar akkoord geven over deze bestemmingsplanwijziging. Inwoners van Rozendaal hebben dan de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen kunnen door het college worden meegenomen in een herziene versie van de wijziging van het bestemmingsplan, waarna de raad weer haar akkoord geeft. Naar verwachting is dat in het voorjaar van 2016.

  Het bestemmingsplan is dan gewijzigd en de gemeente kan starten met de nieuwbouw, tenzij bezwaarmakers hiertegen in beroep gaan. Een procedure tot de Raad van State kan circa een jaar duren. R’74 houdt er daarom rekening mee dat de bouw pas in het voorjaar van 2017 kan starten. Uitgaande van één jaar bouwtijd voor een school hopen wij medio 2018 de school op te kunnen leveren. Wij beseffen dat dit nog erg lang duurt, zeker gezien de status van de huidige school. De gemeente moet zich houden aan de voorschriften en kan dit proces niet versnellen